Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny

VzdelávanieLF UK Bratislava Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA

LF SZU Bratislava LF - Pedagogické útvary

Jesseniova LF UK Martin Klinika nukleárnej medicíny
LF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Klinika nukleárnej medicíny | UPJŠ
MZ SR Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republikyŠtandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy