Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny

O nukleárnej medicíne

Nukleárna medicína je lekársky odbor, ktorý využíva rádionuklidy (rádioizotopy) na diagnostiku a liečbu ochorení. Tento odbor sa u nás začal budovať v polovici 50-tych rokov 20. storočia. Na Slovensku postupne vzniklo 13 pracovísk, nielen vo väčšine významných nemocníc, ale aj ako samostatné a neštátne zdravotnícke zariadenia. Nukleárna medicína je medicínsky odbor so špecializačnou prípravou (atestácia), nielen pre lekárov, ale aj iných odborných pracovníkov v zdravotníctve. Jeho diagnostická časť patrí do skupiny zobrazovacích, ale hlavne neinvazívnych vyšetrovacích metód.

Základný princíp rádioizotopových diagnostických metód v nukleárnej medicíne je indikátorová alebo stopovacia metóda. Jej cieľom je hodnotenie mnohých metabolických a fyziologických funkcií tkanív a orgánov pomocou rôznych molekúl (odtiaľ aj názov pre niektoré metódy - molekulové zobrazovanie), ale aj vlastných buniek pacienta, ktoré sú označené rádioizotopmi. Tieto indikátory sa spoločne nazývajú rádiofarmaká. Zobrazenie sa vykonáva pomocou externej detekcie gama žiarenia pomocou gamakamier a PET skenerov. Zobrazenie anatomických štruktúr nedáva informáciu len o morfológii (preto nie je tak detailné, ako rádiologické diagnostické techniky), ale hlavne o funkcii zobrazovaných tkanív. Preto mnohé orgány sa dajú vyšetriť rôznym spôsobom, podľa hľadanej odpovede na konkrétny diagnostický problém. Získané údaje spracované počítačovou technológiou umožňujú dynamické, funkčné zobrazenie a kvantitatívne hodnotenie chorobných zmien v sledovaných orgánoch, ktoré sa často nedajú zistiť pomocou iných zobrazovacích metód.

V nukleárnej medicíne bola vyvinutá stovka diagnostických metód a rôznych rádiofarmák, ktoré pomáhajú špecialistom vo väčšine medicínskych odborov, od onkológie cez kardiológiu či endokrinológiu až po neurológiu či psychiatriu, pri zistení diagnózy, výbere najvhodnejšej liečby, jej sledovaní a určení prognózy ochorení. Používajú sa u pacientov v každom veku, od novorodencov, kde sa vyšetrujú najčastejšie vrodené poruchy až po seniorov, kde sa do popredia dostáva onkologická diagnostika. Prakticky neexistuje orgán či funkcia orgánu, ktorá by sa pomocou metód nukleárnej medicíny nedala hodnotiť.

Súčasťou nukleárnej medicíny sú aj metódy in vitro – radiosaturačná analýza (RIA, IRMA), ktoré sa používajú na zisťovanie koncentrácie mnohých biologických látok v krvnom sére – hormónov, nádorových markerov, toxínov aj liečiv.

Cieľom liečby ochorení pomocou rádiofarmák je (podobne ako v radiačnej onkológii, kde sa ale využívajú uzatvorené žiariče) žiarením indukovať zánik škodlivých buniek v organizme s minimálnym zaťažením zdravých tkanív. Už viac ako 50 rokov sa liečia nádory a niektoré ochorenia štítnej žľazy. Oblasť liečby pomocou rádiofarmák sa stále rozširuje aj na niektoré iné ochorenia.

Pre prácu v odbore nukleárna medicína je charakteristická úzka spolupráca mnohých profesií so širokým odborným záberom od fyzikálnych vied, elektroniky a výpočtovej techniky, cez biochemické a farmakologické vedy až po mnohé medicínske odbory.

Metódy nukleárnej medicíny zaťažujú pacienta len minimálne. Pacientovi sa podáva len veľmi malé množstvo rádiofarmaka, ktoré je podmienkou na získanie kvalitnej (najčastejšie obrazovej) informácie. Alergické reakcie sú extrémne zriedkavé, a preto nie sú obavy pri vyšetrení väčšiny alergických pacientov. Radiačné zaťaženie z metód nukleárnej medicíny je porovnateľné a často menšie ako pri RTG vyšetreniach podobných orgánov, a naviac je prísne kontrolované. Rovnako pravidelným kontrolám rádiohygienických inštitúcií podlieha aj práca na pracovisku a nakladanie s odpadmi. Vzdelávanie v odbore a pravidelné kontakty našich pracovníkov so zahraničím sú zárukou kvalitného zabezpečovania starostlivosti o pacienta v odbore nukleárna medicína.