Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny

Pracoviská nukleárnej medicíny na Slovensku

Klinika nukleárnej medicíny OÚSA, LFUK a SZU Bratislava

 • Adresa: Onkologický ústav Sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava 1
 • prednosta kliniky: Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
 • telefón: +421-2-32249129
 • e-mail: sona.balogova@ousa.sk
 • primár diagnostického oddelenia: MUDr. Zuzana Tomišková
 • telefón: +421-2-32249126
 • e-mail: zuzana.tomiskova@ousa.sk
 • primár lôžkového oddelenia: MUDr. Eva Takácsová,PhD.
 • telefón: +421-2-32249138
 • e-mail: eva.takacsova@ousa.sk
 • web: http://www.ousa.sk

 

PET centrum BIONT a.s.

Adresa: Karloveská 63, 842 29 Bratislava

 

ONM pri I. internej klinike LFUK a FNsP BA nemocnica Staré Mesto

Adresa: Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava Staré Mesto

 

Oddelenie nukleárnej medicíny IZOTOPCENTRUM, s.r.o.

Adresa: Rázusova 24, 949 01 Nitra

 

Oddelenie nukleárnej medicíny Gammalab s.r.o.

Adresa: Starohájska 2, 917 00 Trnava

 

Klinika nukleárnej medicíny Jeséniova lekárska fakulta Univerzity Komenského

Adresa: Kollárova 10, 036 59 Martin

 • prednosta kliniky:MUDr. Hubert Poláček, PhD.
 • zástupca prednostu: MUDr.Daniel Evin
 •  
 • telefón: +421434203509 +421434203293 +421434203866
 • e-mail: hpolacek@unm.sk, evin@unm.sk

 

Oddelenie nukleárnej medicíny Ústredná Vojenská Nemocnica SNP

Adresa: ulica gen. M. Vesela 2, 034 26 Ružomberok

 

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny (ODIR a ONM), Nemocnica Poprad, a.s.

Adresa: Banícka 803/28 058 45 Poprad

 

Oddelenie nukleárnej medicíny VIVAMED pri FNsP J.A. Reimana

Adresa: Hollého 14 081 81 Prešov

 

Oddelenie nukleárnej medicíny NsP Š. Kukuru, n.o.

Adresa: Dukelská 6, 07 101 Michalovce

 

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice 

Pracovisko Košice

Výučbová základňa LF UPJŠ, UVL a SZŠ Košice

Adresa: Rastislavova 43, P.O. Box E-23, 042 53 Košice

 • riaditeľ: MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA
 • námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť: MUDr. Igor Marin, MBA
 • telefón: +421-55-611 8300 sekretariát
 • e-mail: inmm@inmm.sk
 • vedúci lekár oddelenia in vivo diagnostiky: MUDr. Viera Tóthová
 • telefón: +421-55-611 8315
 • e-mail : tothova@inmm.sk
 • vedúci lekár oddelenia PET/CT: MUDr. Viera Nižňanská
 • telefón: +421-55-611 8357
 • e-mail : niznanska@inmm.sk
 • vedúci lekár lôžkového oddelenia: MUDr. Viktória Cápová, MPH
 • telefón: +421-55-611 8314
 • e-mail: capova@inmm.sk
 • odborný zástupca: Ing. Blanka Marinová
 • telefón: +421-55-611 8321
 • e-mail: marinova@inmm.sk
 • web: www.inmm.sk

Pracovisko Banská Bystrica

Adresa: Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica 

Agel diagnostic a.s., PET/CT pracovisko Banská Bystrica

Adresa: Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica