Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny

Pracoviská nukleárnej medicíny na Slovensku

Klinika nukleárnej medicíny OÚSA, LFUK a SZU Bratislava

Adresa: Onkologický ústav Sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava 1

prednosta kliniky: Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.

telefón: +421-2-32249129

e-mail: sona.balogova@ousa.sk

primár diagnostického oddelenia: MUDr. Zuzana Tomišková

telefón: +421-2-32249126

e-mail: zuzana.tomiskova@ousa.sk

primár lôžkového oddelenia: MUDr. Eva Takácsová,PhD.

telefón: +421-2-32249138

e-mail: eva.takacsova@ousa.sk

web: www.ousa.sk

 

PET centrum BIONT a.s.

Adresa: Karloveská 63, 842 29 Bratislava

primár: MUDr. Pavol Povinec PhD.

telefón: +421220670178

e-mail: povinec@biont.sk

web: www.biont.sk/

 

ONM pri I. internej klinike LFUK a FNsP BA nemocnica Staré Mesto

Adresa: Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava Staré Mesto

vedúci lekár: MUDr. Marína Arpášová

telefón: 02/57290641, 02/57290639, 0903444384

e-mail: Marina.arpasova@gmail.com

web: www.fnspba.sk

 

Oddelenie nukleárnej medicíny IZOTOPCENTRUM, s.r.o.

Adresa: Rázusova 24, 949 01 Nitra

riaditeľ: MUDr. Vladimír Vondrák

primár: MUDr. Andrej Vondrák

telefón: +421373337199, +421373337197

e-mail: izotopcentrum@izotopcentrum.sk

web: www.izotopcentrum.sk

 

Oddelenie nukleárnej medicíny Gammalab s.r.o.

Adresa: Starohájska 2, 917 00 Trnava

primár: MUDr. Anita Hrašková

telefón: +421335953383, +421335501409

e-mail: gammalab@mail.tt-com.skt-com.sk

web: www.gammalab.sk

 

Klinika nukleárnej medicíny Jeséniova lekárska fakulta Univerzity Komenského

Adresa: Kollárova 10, 036 59 Martin

prednosta kliniky:MUDr. Hubert Poláček, PhD.

zástupca prednostu: MUDr.Daniel Evin

telefón: +421434203509 +421434203293 +421434203866

e-mail: hpolacek@unm.sk, evin@unm.sk

web: www.mfn.sk

 

Oddelenie nukleárnej medicíny Ústredná Vojenská Nemocnica SNP

Adresa: ulica gen. M. Vesela 2, 034 26 Ružomberok

primár: Doc. MUDr. Anton Lacko CSc.

telefón: +421444382461

e-mail: lacko@uvn.sk

web: www.uvn.sk

 

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny (ODIR a ONM), Nemocnica Poprad, a.s.

Adresa: Banícka 803/28 058 45 Poprad

primár: MUDr. Michal Heržák

lekár poverený vedením oddelenia nukleárnej medicíny: MUDr. Jaroslav Weissensteiner,PhD.

telefón: +421527125811, +421527125808

e-mail: weissensteiner.j@nemocnicapp.sk, onm@nemocnicapp.sk

web: www.nemocnicapp.sk

 

Oddelenie nukleárnej medicíny VIVAMED pri FNsP J.A. Reimana

Adresa: Hollého 14 081 81 Prešov

primár: MUDr. Peter Polačko

e-mail: polacko@vivamed.sk

web : www.vivamed.sk

 

Oddelenie nukleárnej medicíny NsP Š. Kukuru, n.o.

Adresa: Dukelská 6, 07 101 Michalovce

primár: MUDr. Monika Málincová

telefón: +421566416428

fax: +421566423625

e-mail: monika.malincova@svetzdravia.com

web: www.procare.sk

 

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice

Pracovisko Košice

Výučbová základňa LF UPJŠ, UVL a SZŠ Košice

Adresa: Rastislavova 43, P.O. Box E-23, 042 53 Košice

riaditeľ: MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA

námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť: MUDr. Igor Marin, MBA

telefón: +421-55-611 8300 sekretariát

e-mail: inmm@inmm.sk

vedúci lekár oddelenia in vivo diagnostiky: MUDr. Viera Tóthová

telefón: +421-55-611 8315

e-mail : tothova@inmm.sk

vedúci lekár oddelenia PET/CT: MUDr. Viera Nižňanská

telefón: +421-55-611 8357

e-mail : niznanska@inmm.sk

vedúci lekár lôžkového oddelenia: MUDr. Viktória Cápová, MPH

telefón: +421-55-611 8314

e-mail: capova@inmm.sk

odborný zástupca: Ing. Blanka Marinová

telefón: +421-55-611 8321

e-mail: marinova@inmm.sk

web: www.inmm.sk

 

Pracovisko Banská Bystrica

Adresa: Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

vedúci lekár oddelenia in vivo diagnostiky: MUDr. Lucia Kaliská, PhD.

telefón: +421-48-321 7302+421-48-321 7346

e-mail: kaliska@inmm.sk

odborný zástupca: RNDr. Lucia Jakubíková

telefón: +421-48-321 7305

e-mail: jakubikova@inmm.sk

web: www.inmm.sk

 

Agel diagnostic a.s., PET/CT pracovisko

Adresa: Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

vedúci lekár PET/CT: MUDr. Monika Zacharovská

telefón: +421-48-321 7303, +421-918 840 084 

e-mail: zacharovska@inmm.sk

web: www.ageldiagnostic.sk

 

Spinn Clinic, PET/CT pracovisko

Adresa:Plavisko 7, 034 01 Ružomberok

vedúci lekár PET/CT: MUDr. Karol Bolčák

telefón: 0907 777 020

web: www.spinn.sk