Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny

Odporúčané neonkologické indikácie FDG-PET/CT

SSNMaRH odporúčané použitie 18FDG-PET/CT v neonkologických indikáciách (verzia na stiahnutie).

 

Skupina ochorení

Klinická / Histologická diagnóza

Možnosti použitia FDG-PET

 

Odporúčané použitie

Zápaly

(infekčné, neinfekčné)

 

Horúčka neznámeho pôvodu (FUO = fever of unknown origin) podľa kritérií Durack a Street.

-Pátranie po zápalovej alebo paraneoplastickej etiológii

 

Primárna diagnostika vaskulitídy veľkých ciev (GCA = giant cell arteritis, TA = Takayasu arteritis) a Polyarteritis nodosa

- Diagnostika a možno klasifikácia typu [I-A]

- Monitorovanie liečby [I-C]

 

Sarkoidóza

- Diagnostika a klasifikácia štádia I.-IV. [I-A]

- Monitorovanie liečby [I-C]

 

Echinokoková cysta heparu

- Diagnostika [I-C]

- Monitorovanie liečby [I-C]

 

Osteomyelitída periférneho skeletu* (nie postoperačná OM, nie diabetická noha)

- Diagnostika len u chronickej OM [I-A]

- Monitorovanie liečby [IIa-C]

 

Infekcia chrbtice = spondylodiscitída alebo vertebrálna osteomyelitída (nie postoperačná)

- Diagnostika [I-A]

- Monitorovanie liečby [IIa-C]

 

Mykotická infekcia (aspergiloza, kandidoza, ...) u imunokompromitovaných pacientov (na liečbe kortikoidmi, CHT, imunosupresiou, pacienti s leukémiou/nádormi, AIDS, ...)

- Diagnostika [I-C]

- Monitorovanie liečby [IIa-C]

 

Diagnostika susp. diseminovanej infekcie* – najmä u rizikových pacientov s bakterémiou (absces parenchýmových orgánov, ložiská OM, ...)

 

Indikácie k FDG-PET na podklade evidence-based dôkazov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*V prípade dostupnosti je možné použitie aj scintigrafického vyšetrenia s označenými leukocytmi, príp. monoklonálnymi protilátkami.

Zápaly

(infekčné, neinfekčné)

 

Diagnostika potenciálne infikovaných cýst u polycystických ochorení (cysty obličiek a heparu)

 

Suspektná infekcia intravaskulárne implantovaných katétrov a elektród (napr. pri kardiostimulátoroch, defibrilátoroch, u centrálnych katétrov na podávanie CHT, dialýzu a pod.)

 

S AIDS-asociované oportúnne infekcie a tumory (pneumocystis carini pneumonia, ...)

 

Morbus Castleman  

 

Posúdenie metabolickej aktivity u TBC ložísk (aj mimopľúcna tuberkulóza)

 

 

Indikácie k FDG-PET  s dobre zdokumentovaným využitím v literatúre, avšak bez dostatočných evidence-based dôkazov.

Zápaly

(infekčné, neinfekčné)

 

Infekcia u diabetickej nohy*

- Diagnostika [IIb-C]

- Monitorovanie liečby [IIb-C]

 

Infekcia u implantovaných kĺbnych endoprotéz*

- Diagnostika [IIb-C]

- Monitorovanie liečby [IIb-C]

 

Infekcia u cievnych protéz*


Infekčné ochorenie čriev* (IBD = inflammatory bowel diseases): ulcerózna kolitída, Crohnova choroba

- Diagnostika najmä u detí [I-A]

- Monitorovanie liečby [IIa-C]

 

Endokarditída*


Reumatoidná artritis (ak.synovitis kĺbov) a Polymyalgia rheumatica

- Diagnostika [IIa-C]

- Monitorovanie liečby [IIa-C]

 

Autoimunitná pankreatitída (možná diferenciácia od tumoru pankreasu)

- Diagnostika [IIa-C]

- Monitorovanie liečby [IIb-C]

 

 

Možné indikácie k FDG-PET bez evidence-based dôkazov.

 

 

 

 

 

 

*V prípade dostupnosti je vhodnejšie použitie scintigrafického vyšetrenia s označenými leukocytmi, príp. monoklonálnymi protilátkami.

Kardiológia

Metabolizmus myokardu – hodnotenie viability myokardu pred plánovaným intervenčným zákrokom – PTCA, zavedeniem stentu, CABG.

 

Predpoveď zlepšenia regionálnej a globálnej funkcie myokardu

Predpoveď remodelácie ľavej komory

Stanovenie rizika a prognózy u pacientov s nízkou ejekčnou frakciou ľavej komory

 

 

Nevyhnutné je porovnanie FDG-PET metabolickej štúdie myokardu s perfúznym SPECT (príp. PET) myokardu.

Neurológia a psychiatria

Epilepsia (farmakorezistentná) - lokalizácia epileptogénneho fokusu pred plánovanou chirurgickou intervenciou (u meziotemporálnych epilepsií = MTLE aj u extratemporálnych epilepsií = ETLE)

- u pacientov s pozitívnym nálezom na MRI (najčastejšie MTS = meziálna temporálna skleróza)

- u pacientov bez nálezu na MRI

 

Neurodegeneratívne ochorenia – včasná diagnostika a diferenciálna diagnostika:

 Alzheimerova demencia

 Frontotemporálna demencia

 Vaskulárna demencia

 Demencia s Lewyho telieskami*

 Progresívna supranukleárna obrna*

 Kortikobazálna degenerácia*

 Multisystémová atrofia*

 

 

Indikácia k FDG-PET na podklade evidence-based dôkazov.

 

 

 

Indikácia k FDG-PET možná, ale v klinickej praxi limitované využitie, stále skôr experimentálna.

 

*Podmienkou FDG-PET vyšetrenia je pozitívny nález pri scintigrafii s 123I-joflupanom (DaTSCAN).

 

Voľne podľa:

Glaudemans A. W. J. D. et al.: The Use of 18F-FDG-PET/CT for Diagnosis and Treatment Monitoring of Inflammatory and Infectious Diseases. Clin Dev Immunol. 2013; 2013: 623036.

Jamar F. et al.: EANM/SNMMI Guideline for18F-FDG Use in Inflammation and Infection. J Nucl Med. 2013; vol. 54 no. 4: 647-658.

Votrubová J. et al.: Klinické PET a PET/CT. Galén, 2009; 172-194.

Ishii K.: PET Approaches for Diagnosis of Dementia. Review Article. Am J Neuroradiol. August 14, 2013 as 10.3174/ajnr.A3695

Bohnen N. I. et al.: Effectiveness and Safety of 18F-FDG PET in the Evaluation of Dementia: A Review of the Recent Literature. J Nucl Med. 2012; Vol. 53, No. 1.

SNM Web site (http://www.snm.org/ce_online) through January 2013

Booij J. et al.: The role of molecular imaging in the differential diagnosis of parkinsonism. Q J Nucl Med Mol Imaging. 2012 Feb;56(1):17-26.