Aktuality

Diskusné sústredenie v nukleárnej medicíne 5.6.2014

Zverejnené 02.06.2014

Dňa 5.6.2014 od 8,30 hod. sa v posluchárni Onkologického ústavu sv. Alžbety, pavilón C, Heydukova 10, Bratislava, uskutoční každoročné diskusné sústredenie v nukleárnej medicíne v rámci programu kontinuálneho vzdelávania Katedry nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Program podujatia je v plnom texte aktuality.

 

Spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny SLS
Katedra nukleárnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

 

Vážení kolegovia, vedúci oddelení nukleárnej medicíny, vážení spolupracovníci, dňa

 

5.6.2014

 

sa uskutoční každoročné stretnutie zamerané na aktuálne problémy nukleárnej medicíny.

 

 

Program:

 

8,30 – 9,00      Registrácia

                        p. Kubáňová, p. Gubricová

 

9,00 – 9,15      Zahájenie

                        MUDr. P. Povinec, PhD- predseda SSNMaRH SLS

                        doc.MUDr. J. Kaušitz, CSc - vedúci Katedry nukleárnej medicíny SZU

                        doc.MUDr. S. Balogová, PhD – prednostka Kliniky nukleárnej medicíny LFUK

 

9,15 – 10,15    PET/CT pri karcinóme neznámeho pôvodu a paraneoplastickom syndróme

                        doc.MUDr. S. Balogová,PhD. - KNM LFUK a OÚSA

 

10,15 - 10,30   Prestávka

 

10,30 - 11,30   Ovariálny karcinóm, súčasný stav a perspektívy problematiky

                        doc.MUDr. L. Heľpianska, CSc. - I. onkologická klinika LFUK a OÚSA

 

11,30 - 12,00   Nové možnosti nukleárnej medicíny v diagnostike ovariálneho karcinómu

                        MUDr. P. Povinec, PhD - PET Centrum BIONT, a.s.

 

12,00 - 13,00   Obedňajšia prestávka

 

13,00 - 15,00   Aktualizácia zoznamu výkonov v odbore nukleárna medicína, pripravované zmeny
                        pri zavádzaní systému DRG

                        Diskusia zástupcov všetkých oddelení nukleárnej medicíny v SR

                        koordinuje MUDr.P.Povinec, PhD

 

15,00 - 15,10   Ukončenie

                        MUDr. P. Povinec, PhD,

                        doc.MUDr. J. Kaušitz, CSc,

                        doc.MUDr. S. Balogová, PhD