Aktuality

prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.

Zverejnené 03.12.2013

prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.

(* 18. 5. 1942, †14. 11. 2013)

Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. pôsobila na Lekárskej fakulte UK v Bratislave vyše 46 rokov, najskôr na Katedre lekárskej fyziky a nukleárnej medicíny, ktorá bola premenovaná na Katedru biofyziky a dnes nesie názov Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny.

Prešla všetkými pracovnými zaradeniami: bola volontérkou, asistentkou, odbornou asistentkou, tajomníčkou ústavu, zástupkyňou vedúceho katedry a nakoniec vedúcou ústavu. V rokoch 1990-1997 a 2003-2013 pôsobila vo funkcii prednostky Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LFUK.

Mala bohatú publikačnú činnosť: publikovala vyše 500 vedeckých a odborných publikácií z lekárskej fyziky a biofyziky, teórie vyučovania, elektronizácie zdravotníctva a fototerapie, je prvou autorkou a spoluautorkou mnohých učebných textov pre študentov lekárskej fakulty. Opakovane bola zodpovednou riešiteľkou viacerých grantových projektov VEGA a KEGA.

Počas svojho pôsobenia na na LFUK sa výrazne prejavila ako organizátorka významných medzinárodných vedeckých podujatí. V r. 1978 bola prvou organizátorkou Dní lekárskej biofyziky, a tým založila tradíciu tohto, dnes už 36-ročného vedeckého podujatia.

Bola jedným z iniciátorov vzniku Spoločnosti lekárskej fyziky a biofyziky a Spoločnosti biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS, ktorých bola dlhoročnou funkcionárkou.

Jej výrazný tvorivý a organizačný talent uplatnila v nejednom prípade aj v záujme LFUK ako celku, napr. pri organizovaní prezentácie fakulty na rôznych výstavách didaktickej techniky (Worlddidac, Slovmedica, Pedagogika, Novtech).

 

Česť Tvojej pamiatke, Elenka.

Tvoji spolupracovníci a priatelia