Aktuality

Zverejnené 28.11.2012

"Väčšina z nás v našej odbornej spoločnosti poznal Ing. Jozefa Krištiaka, CSc., nášho milého priateľa Jožka, ktorý nás navždy opustil dňa 23. novembra 2012 vo veku nedožitých 70 rokov.

Ing. Jozef Krištiak, CSc. sa narodil 18.12.1942. Celý svoj život venoval jadrovej fyzike. Študoval na Fakulte jadernej a fyzikálně inženýrskej v Prahe. Od začiatku pracoval na Slovenskej akadémii vied, kde sa venoval výskumu jadrových reakcií, medzi nimi aj pozitrónovej anihilácii. Svoje poznatky a skúsenosti zanechal budúcej generácii v nespočetných publikáciach doma i  v zahraničí. Dhlé roky pracoval v Laboratóriu neutrónovej fyziky Spojeného ústavu jadrového výskumu v Dubne.
Od začiatku veľmi obetavo spolupracoval na cyklotronovom projekte Slovenska - mal na starosti jadrovo-fyzikálnu stránku projektu. Stál pri nás v boji o prvú PET-kameru pre náš odbor.

Jozef, ďakujeme. Odpočívaj v pokoji.
Priatelia a kolegovia z nukleárnej medicíny

Nie je smrť tam, kde bol celý život vyplnený prácou, láskou a obetavosťou.

S hlbkým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil dňa 23. novembra 2012 vo veku nedožitých 70 rokov.
náš drahý otec, dedko, brat, švagor a strýko,

Ing. Jozef Krištiak, CSc.

Rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok dňa 29. novembra 2012 o 14.45 hod. v bratislavskom krematóriu
dcéra s rodinou

Za prejavy sústrasti vopred ďakujeme.
K. Müllerová, J. Smreka 7, 841 08 Bratislava