Aktuality

XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny - Program

Zverejnené 16.09.2021

XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny - Program

Streda 24.11.2021

12:00 Registrácia
14:00 Slávnostné otvorenie XXI. NDNM

1. Blok prednášok 14:30 - 15:50
Predsedníctvo: Nikodémová D., Šalát D.

1. Príspevok k medzinárodnej diskusii o revízii a zjednodušení systému radiačnej ochrany a o novelizácii Direktívy ICRP103, z roku 2007 - 20 min.
Nikodémová D.1, Šalát D. 2
1SZU Bratislava
2Ústav radiačnej ochrany s.r.o.

2. Radiační zátěž pracovníků během terapie pacienta po podání radiofarmaka značeného 177Lu - 15 min.
Hudzietzová J.1, Fülöp M.2, Vondrák A3, Sabol J.4, Nemček P.3, Gomola I.5
1FBMI ČVUT v Praze
2ABRS, s.r.o.
3IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra
4Policajná akadémia ČR, Praha
5SZU Bratislava

3. Biodozimetria nízkych dávok žiarenia u pracovníkov nukleárnej medicíny - 15 min.
Kochanová D., Šalát D., Guľašová I. a kol.
Ústav radiačnej ochrany s.r.o.

4. Dozimetria pacientov 177Lu – prvé skúsenosti - 15 min.
Nemček P., Vondrák A.
IZOTOPCENTRUM, s. r. o. Nitra

Diskusia

Prestávka 15 minút

2. Blok prednášok 16:05 - 17:25
Predsedníctvo: Fülöp M., Kuželka I.

5. Metódy odhadu radiačnej záťaže osôb v nemocničnom a domácom prostredí pri starostlivosti o pacienta po terapeutickej aplikácii 171Lu - 20 min.
Fülöp M.1, Vondrák A.2, Hudzietzová J.3, Sabol J.4, Ragan P.5
11ABRS, s.r.o.
2IZOTOPCENTRUM, s. r. o. Nitra
3FBMI ČVUT v Praze, Kladno
4Policajná akadémia ČR, Praha
5FVZ SZU Bratislava

6. Validácia metodiky pre kontrolu kvality radiofarmák značených 68Ga pomocou HPLC kvapalinovej chromatografie - 15 min.
Marinová B., Knapp M., Marcinová E., Bačíková M.
INMM Košice

7. Príprava 177Lu PSMA - prvé skúsenosti - 15 min.
Šlosiarová K.
IZOTOPCENTRUM, s. r. o. Nitra

8. 18F-Cholín - výroba, kontrola kvality a registrácia lieku - 15 min.
Kassai Z., Leporis M., Marosz P., Krascsenits Z. a kol.
BIONT, a.s. Bratislava

Diskusia

Štvrtok 25.11.2021

3. Blok prednášok 9:00 - 10:15
Predsedníctvo: Poláček H., Tóthová V.

9. Prvé skúsenosti s PSMA-cielenou beta-rádionuklidovou liečbou pacientov indikovaných špecialistami Univerzitnej nemocnice Martin - 15 min.
Poláček H.1, Evin D.1, Vondrák A.2, Haug A.1, Hajtmanová E.1, Eliáš B.1, Ľupták J.1, Kliment J.1
1 Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK Martin
2 IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

10. Prvé skúsenosti s PSMA-cielenou alfa-rádionuklidovou liečbou pacientov indikovaných špecialistami Univerzitnej nemocnice Martin - 15 min.
Poláček H., Evin D., Kulkarni H., Hajtmanová E., Eliáš B., Kliment J.
Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK Martin

11. Naše 6-ročné skúsenosti s 223 Rádiom v liečbe metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty - 15 min.
Tóthová V., Obušeková A., Polčová I., Kuglov
INMM Košice

12. 68Ga-PSMA PET/CT pri posudzovaní liečebnej odpovede pri karcinóme prostaty - 15 min.
Tóthová V., Nižňanská V.
INMM Košice

Diskusia

Prestávka 15 minút

4. Blok prednášok 10:30 - 11:50
Predsedníctvo: Kubinyi J., Evin D.

13. Sledovanie efektu liečby karcinómu prostaty po podaní 177Lu-PSMA pomocou PET/CT 68Ga-PSMA – otázka pseudoprogresie - 20 min.
Kubinyi J., Vondrák A., Holincová I.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

14. MikroRNA - potenciálny marker karcinómu prostaty? - 15 min.
Evin D., Poláček H., Dušenka R., Evinová A., Jurečeková J., Kmeťová- Sivoňová M., Dobrota D.
Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK Martin

15. Vedľajšie účinky po terapii karcinómu prostaty 177Lu-PSMA – naše skúsenosti - 15 min.
Pinter T., Vondrák A.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

16. Prínos 68Ga-PSMA PET/CT pri CaP z pohľadu urológa - 15 min.
Sokol R.
Privátna Urologická Ambulancia, s.r.o., Trenčín

Diskusia

Obed

5. Blok prednášok 14:00 - 15:15
Predsedníctvo: Kiňová S., Vondrák A.

17. Význam PRRT v manažmente pacientov s dobre diferencovanými neuroendokrinnými nádormi - 20 min.
Kiňová S., Arpášová M.
I. interná klinika LFUK a UN Bratislava

18. Prvé skúsenosti s PRRT v IZOTOPCENTRUM Nitra - 20 min.
Vondrák A.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

19. Využitie EUS v diagnostike NET horného GITu - 15 min.
Uhrík P., Nosáková L., Hyrdel R.
Interná klinika gastroenterologická, UN Martin, JLF UK v Martine

Diskusia

Prestávka 15 minút

6. Blok prednášok 15:30 - 17:30
Predsedníctvo: Vlček P., Vondrák V.

20. Současné možnosti léčby karcinomu štítné žlázy - 20 min.
Vlček P.
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol

21. Objemová redukcia benígnych netoxických strúm rádioaktívnym jódom - 15 min.
Takácsová E.1, Pura M.4, Bartovic M.1, Mináriková A.1, Grigerová M.2, Králik R.3, Podoba J.2
1Klinika nukleárnej medicíny, Onkologický Ústav sv. Alžbety, Bratislava
2Klinika endokrinológie, Onkologický Ústav sv. Alžbety, Bratislava
3Klinika onkologickej chirurgie, Onkologický Ústav sv. Alžbety, Bratislava
4Endokrinologická ambulancia, Banská Bystrica, Ružomberok

22. Diagnostika a liečba mikrokarcinómov štítnej žľazy na Klinike nukleárnej medicíny UNM a JLF UK, vybrané pozoruhodné prípady - 15 min.
Fukasová A., Evin D., Klongová D., Čapková T., Poláček H.
Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK Martin

23. Postavenie planárnej scintigrafie s pinhole kolimátorom v diagnostike prištítnych teliesok -15 min.
Tóthová V.
INMM Košice

24. 3D automatická detekce zvětšených příštítných tělísek na 99mTc-MIBI/99mTc-pertechnetát SPECT/CT - 15 min.
Maříková I.
Ústav nukleární medicíny 1- LF UK a VFN

25. Falošne pozitívne nálezy u scintigrafie prištítnych teliesok s 99mTc MIBI – kazuistiky - 15 min.
Paschetta C., Kubinyi J.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

Diskusia

19:00 Spoločenský večer


Piatok 26.11.2021

7. Blok prednášok 9:00 - 11:00
Predsedníctvo: Kaliská L., Režňák I.

26. Význam FDG PET/CT v manažmente Hodgkinovho lymfómu - 20 min.
Kaliská L.
INMM Banská Bystrica

27. Sentinelová lymfadenektómia s využitím PET zobrazenia pri Ca penisu v štádiu pT1 HG cN0M0 - 15 min.
Korček M.
Urologické oddelenie FN Nitra

28. Skúsenosti s kardiokamerou CZT 530c - 15 min.
Straka J., Lacko A., Valko P., Chalachánová I.
Klinika nukleárnej medicíny Ružomberok

29. Ložiskové lézie sleziny v PET/CT s 18FDG - 15 min.
Cseriová S., Tomišková Z., Perháčová S.
KNM OUSA Bratislava

30. PET/CT mozgu s 18F-FET - 15 min.
Pročka V., Vondrák A., Kubinyi J., Fajtl L., Holincová I.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

31. Dôsledky pandémie COVID-19 na chod Kliniky nukleárnej medicíny v Martine - 15 min.
Poláček H., Evin D., Fukasová A., Čapková T., Klongová D., Paludová M., Hruška M.
Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK Martin

Diskusia

Prestávka 15 minút

8. Blok prednášok 11:15 - 13:45
Predsedníctvo: Balogová B., Žabková J.

32. Práca s kardiologickou tomografickou gamakamerou Discovery NM 530C na Klinike nukleárnej medicíny v Ružomberku - 15 min.
Lecká I.
Klinika nukleárnej medicíny Ružomberok

33. Zápalové procesy pľúc ako vedľajšie nálezy pri vyšetrení PET/CT s 18 FDG - 15 min.
Moravčík M.
INMM Banská Bystrica

34. Prínos a klinický význam SPECT/CT-vyšetrenia v detekcii sentinelovýchlymfatických uzlín pri gynekologických malignitách - praktické skúsenosti pracoviska nukleárnej medicíny Michalovce - 15 min.
Uriga L., Sopko V., Žatkuliaková V., Gofusová A., Málincová M., Korsak Y.
ONM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.

35. Kvantitatívna lymfoscintigrafia dolných končatín na pracovisku - 15 min.
Spratek R., Patayová A.
INMM Košice

36. Radiačná ochrana pri PET/CT vyšetreniach na pracovisku - 15 min.
Lindtner B., Knapp M., Marinová B.
INMM Košice

37. Dozimetria pacientov pri terapii 177 Lutéciom z pohľadu rádiologického technika - 15 min.
Kopčan P., Lacinová M.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

38. Vyšetrenie pacientov s neuroendokrinnými nádormi a karcinómom prostaty s použitím 68Ga z pohľadu rádiologického technika - 15 min.
Balogová B., Vrábelová J.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

39. Komplexný manažment pacienta podstupujúceho terapiu 177 LU DOTA-TOC alebo PSMA ich rozdiely a špecifiká - 15 min.
Baránkova Z., Bakova S., Fabulcova G.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

40. Práca zdravotnej sestry s informačným systémom NUMEDIS na oddelení nukleárnej medicíny - 15 min.
Fabulcová G., Baková S., Baránková Z.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

Diskusia

Zakončenie NDNM