Aktuality

Hupkova cena za najlepšiu publikáciu autora do 35 rokov

Zverejnené 25.06.2020

Hupkova cena za najlepšiu publikáciu autora do 35 rokov

Výbor SSNMaRH sa aj tento rok rozhodol udeliť cenu za najlepšiu publikáciu s problematikou nukleárnej medicíny - Hupkova cena. Za publikáciu zverejnenú v roku 2019 v cudzojazyčnom odbornom časopise je príspevok 1000 €, za publikáciu v slovenskom alebo českom jazyku je príspevok 500 €. Podmienkou je vek autora do 35 rokov vrátane, platné členstvo v SSNMaRH a nominácia zaslaná Vedeckému sekretárovi spoločnosti e-mailom do 30.9.2020. Publikácia môže byť aj formou spoluautorstva, v prípade viacerých nominácií má prvý autor prednosť. Nominácie prerokuje Výbor spoločnosti na svojom zasadnutí 1.10.2020, vyhlásenie víťaza a odovzdanie ceny bude počas Nitrianskych dní nukleárnej medicíny 2020.

Nominácia musí obsahovať:

- meno a priezvisko, dátum narodenia, mesto/obec bydliska, čestné vyhlásenie s podpisom autora, že údaje sú pravdivé a súhlasí s nomináciou

- full-text pdf publikácie