Aktuality

Zomrel prof.Ing. Vít Šajter, CSc. (31.10.1934 - 18.5.2016)

Zverejnené 26.05.2016

Zomrel prof.Ing. Vít Šajter, CSc. (31.10.1934 - 18.5.2016)

Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny so zármutkom oznamuje, že dňa 18.5.2016 nás navždy opustil Prof. Ing. Vít Šajter, CSc., jeden z najvýznamnejších odborníkov v odbore lekárskej fyziky a biofyziky na Slovensku.

Prof.Ing. Vít Šajter, CSc. po ukončení vysokoškolského štúdia na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave pôsobil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v rokoch 1958-1992, najskôr na Katedre lekárskej biochémie, od r. 1976 na Katedre lekárskej fyziky a nukleárnej medicíny, neskôr premenovanej na Katedru biofyziky a Ústav lekárskej fyziky a biofyziky.

V r. 1972 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu, v r. 1979 bol habilitovaný a v r. 1997 inaugurovaný. Na LF UK v Bratislave prešiel všetkými pracovnými pozíciami : bol odborným a vedeckým pracovníkom, odborným asistentom a vedúcim Katedry biofyziky (1977-1990). V rokoch 1983-1990 bol prodekanom LF UK v Bratislave pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Po odchode z LF UK v Bratislave pracoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Zaslúžil sa o založenie Školy verejného zdravotníctva a mnoho rokov pracoval ako zástupca jej riaditeľa. Pôsobil ako vedúci Katedry teoretických disciplín, predseda AS FVZ SZU, prednášal lekársku fyziku, biofyziku a lekársku štatistiku na viacerých slovenských univerzitách, bol školiteľom pre študijné odbory lekárska biofyzika a verejné zdravotníctvo a členom rezortnej atestačnej komisie.

Publikoval vyše 100 vedeckých a odborných publikácií z lekárskej fyziky a biofyziky a bol spoluautorom 3 vysokoškolských učebníc biofyziky. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriaval na štúdium fyzikálno-chemických vlastností bunkových membrán, transport základných fyziologických iónov pomocou rádioizotopov cez membránu izolovanej svalovej bunky a modelovú membránu. Bol zodpovedným riešiteľom viacerých čiastkových vedecko-výskumných úloh koordinovaných Centrom fyziologických vied SAV.

Katedra biofyziky, ktorú viedol, bola v r. 1978 organizátorom I.Dní lekárskej biofyziky, čím bola založená tradícia tohto, dnes už 39-ročného vedeckého podujatia. Bol jedným z iniciátorov vzniku a dlhoročným predsedom Spoločnosti lekárskej fyziky a biofyziky SLS.

Bol známy ako vynikajúci pedagóg a prednášateľ, ktorý dokázal veľmi pútavo a prehľadne sprostredkovať aj témy neatraktívne pre študentov.

Česť Vašej pamiatke, pán profesor.

Spolupracovníci a priatelia z Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LFUK v Bratislave