Aktuality

XVII. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, PROGRAM

Zverejnené 28.10.2015

XVII. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, PROGRAM

Pozrite si program XVII. Nitrianskych Dní nukleárnej medicíny.

Štvrtok 26.11.2015

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4

10,00 Začiatok registrácie

12,00 Otvorenie XVII.NDNM

12,15 – 15,20
Predsedníctvo: Režňák I., Streško M.

 

1. Nukleárna medicína na Slovensku (dĺžka prednášky max. 15 min.)
Režňák I.
KNM UNM JLF UK Martin

 

Spolupráca s klinikmi a kazuistiky (dĺžka prednášky max. 15 min.)

 

2. Diagnostický postup pri chirurgickej liečbe gliových nádorov mozgu z pohľadu neurochirurga
Matuška T., Koleják K.
Neurochirurgická klinika FN Nitra

3. Malígna transformácia endometriózy v jazve po opakovanom cisárskom reze
Lajtman E., Mlynček M., Matejka M., Sládeček A.
Gynekologická klinika FN Nitra

4. Nukleárna medicína v neurológii
Veselý B.
Neurologická klinika FN Nitra

5. Manažment karcinómu pľúc z pohľadu onkológa
Streško M.
Onkologická klinika FN Trnava

6. Vylúčenie onkologického ochorenia u pacientky so suspektnými MTS pomocou PET/CT
Kollárik B., Sirotiaková J.
NsP Levice

7. Význam nukleární medicíny pro klinické obory medicíny
Špitálníková S.
ONM Nemocnice Havlíčkův Brod

 

Prestávka (10 min.)

 

8. Význam stagingu pri rozhodovaní o liečbe karcinómu prostaty
Breza J.
Urologická klinika, DFNsP Bratislava

9. Kazuistika: Atypický klinický priebeh karcinómu prostaty
Korček M.
Urologické oddelenie FN Nitra

10. Význam PET/CT v diagnostike pľúcneho karcinómu a duplexných malignít- kazuistika
Chowaniecová G., Kuzmová H., Beržinec P.
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra

11. Využitie 18FDG PET v plánovaní rádioterapie pri NSCLC
Tanyiasiová M.
Odd. rádioterapie a klinickej onkológie FN Nitra

12. Kazuistika pacientov s onkologickým onemocnením
Jurčíková Z.
ONM Nemocnice Havlíčkův Brod

13. Nezvyčajný nález extraneurálnych metastáz cerebelárneho meduloblastomu, možnosti 18F-FDG PET/CT pri diseminovanom ochorení
Kaliská L.1, Zacharovská M.1, Mikšíková I.1, Jakubíková L.1, Spurný M.2, Bician P.3, Vereb M.4INMM, PET/CT Agel Diagnostic, Banská Bystrica, SR1,M.R.Institute, s.r.o. Banská Bystrica, SR2,
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU, Detská fakultná nemocnica, Banská Bystrica,
SR3, Klinikum Kassel, Nuklearmedizin, Kassel, DE4

14. Kazuistiky: Spektrum pľúcnych nálezov v 18FDG PET/CT obraze
Pročka V., Fajtl L., Vondrák A., Kurucová S.
Izotopcentrum, s.r.o., Nitra

 

Prestávka (10 min.)

 

15,30 – 16,45
Predsedníctvo: Kubínyi J., Vondrák V.

PET/CT (dĺžka prednášky max. 15 min.)

15. PET zobrazování β amyloidosy při Alzheimerově nemoci pomocí radiofarmaka 18F flutemetamol (Vizamyl) – první zkušenosti.
Kubinyi J., Zogala D., Kováčová Z., Kupka K.
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Praha, ČR

16. Vedľajšie nálezy hyperakumulácie fluorocholínu (18F) pri PET/CT u pacientov vyšetrených pre karcinóm prostaty
Cseriová S., Cích D., Noskovičová L., Tomišková Z., Bartovic M., Balogová S.
KNM, OUSA, Bratislava

17. Význam 18f-FDG PET/CT pri hodnotení odpovede na neoadjuvantnú chemoterapiu u high-grade osteosarkómov a v predikcii prognózy prežívania, 4-ročná skúsenosť pracoviska
Kaliská L.1, Zacharovská M.1, Vereb M.2, Bician P.3INMM PET/CT Agel Diagnostic, Banská Bystrica1,
Klinikum Kassel, Nuklearmedizin, Kassel, DE2, Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU, DFnSP, Banská Bystrica, SR3

18. 11C-MET PET vyšetrenie v diagnostike ložiskových zmien mozgu – naše doterajšie skúsenosti
Povinec P., Mindeková K., Andrisová J., Čík M., Hajtš R., Horňanská L., Cesnaková Z., Rychlý B., Šteňo J.
PET Centrum BIONT, a.s., Bratislava

19. Indikácie PET/CT vyšetrení s 18F-cholínom
Vondrák A., Pročka V., Fajtl L., Kurucová S.
Izotopcentrum, s.r.o., Nitra

 

17,00 Plenárna schôdza SSNMaRH

19,00 Spoločenský večer

 

Piatok 27.11.2015

8,00 – 9,45
Predsedníctvo: Nikodémová D., Kuželka I.

 

Radiačná hygiena, Fyzika (dĺžka prednášky max. 15 min.)

 

20. Radiačná záťaž očných šošoviek u zdravotníckych pracovníkov v nukleárnej medicíne
Denisa Nikodemová1, Veronika Trečková1, Dušan Šalát2
1SZU v Bratislave, 2ÚRO, a.s. Trenčín

21. Ozáření rukou pracovníků KNM FN Ostrava radiofarmakem značeným I-131
Hudzietzová J., Fülöp M., Sabol J., Kraft O., Pekárek J., Bajgerová P., Scheibalová J., Pěkníková A., Dočkalová Š., Böhmová J.

22. Radiačná záťaž pracovníkov pri detekcii sentinelových lymfatických uzlín
Šalát D.1, Nikodémová D.2
ÚRO s.r.o.1, SZU v Bratislave2

23. Použitie 18F-DOPA na pracovisku KNM OUSA s.r.o.
Staník R., Skrašková S.
KNM, OUSA, Bratislava

24. Závislost prostorové rozlišovací schopnosti na vzdálenosti od centra rotace při zobrazení SPECT u dvou kamer fy Philips
Linhartová H.
ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

25. Artefakty PET/CT
Kováčová S., Bánki P., Kantová Ž., Takácsová E., Bartovic M.
Klinika nukleárnej medicíny LF UK, SZU a OUSA, Ústav klinickej fyziky SZU a OUSA Bratislava, SLOVENSKO

26. Porovnanie technickej analýzy a analýza radiačnej ochrany PET perfúzneho systému Medrad Intego s bežne používanými zariadeniami na meranie aktivity 18F
Kováčová S., Kantová Ž., Bánki P., Takácsová E., Bartovic M.
Klinika nukleárnej medicíny LF UK, SZU a OUSA, Ústav klinickej fyziky SZU a OUSA Bratislava, SLOVENSKO

27. Inovace v oboru kontroly jakosti radiofarmak
Králík J.
Lynax

28. Meranie hodnôt SUV pri vyšetreniach snímaných na rozličných PET/CT kamerách
Nemček P.
Izotopcentrum, s.r.o., Nitra

 

Prestávka (10 min.)

 

9,55 – 11,55
Predsedníctvo : Prášek J., Kaliská L.

 

Scintigrafické vyšetrenia, SPECT, SPECT/CT (dĺžka prednášky max. 15 min.)

 

29. Radionuklidová diagnostika neuroendokrinních tumorů.
Prášek J.
Klinika nukleární medicíny LF MU a FN Brno

30. Hybridní zobrazení SPECT/CT v onkologii
Libus P., Jurčíková Z., Linhartová H.
ONM Nemocnice Havlíčkův Brod

31. LeukoScan v diagnostike periprotetickej infekcie
Cích D., Tomeková J., Tomišková Z., Balogová S.
KNM, OUSA, Bratislava

32. Karcinóm prištítneho telieska v detskom veku
Hornyak M.1, Kerkešová M.1, Zacharovská M.1, Fabianová M.2
INMM Banská Bystrica1, Detská Klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica2

33. Vyhodnotenie vplyvu hybridnej modality SPECT/CT s 99mTc-HDP na klinický manažment pacientov s bolestivými ochoreniami chrbtice.
Chrenko R.1, Kaliská L.2
Abteilung für Neurochirurgie, Landesklinikum, Wiener Neustadt, Austria1, INMM pracovisko Banská Bystrica, SR2

34. Rádionavigačná lokalizácia nehmatnej lézie prsníka a sentinelovej lymfatickej uzliny
Vinarčíková Mikšíková I.1, Jakubíková L.1, Turčan I.2, Beerová M.2
INMM Košice, pracovisko Banská Bystrica1, Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s., Banská Bystrica2

35. Nové navrhované EANM odporúčania pre gamagrafiu skeletu
Raneta O., Tomišková Z., Cích D., Bartovic M., Noskovičová L., Makaiová I.
KNM OÚSA Bratislava

36. Pokroky pri vývoji zariadenia MICADO (multi-intersectional-controlled-aperture-dynamic-output) - prvé výsledky simulačných štúdií
Poláček H., Kaštíl R., Mlynář J., Kamencay P., Pšenáková Z., Muríň P., Režňák I.
KNM UNM a JLF UK v Martine

37. Má perfúzna scintigrafia myokardu význam u non-stenotickej koronárnej lézie (NSCL)?
Vereb M., Kisko A., Kaliska L.

38. Radiosynovektomia/radiosynovioorteza (RSO) je bezpecna, akceptovana alternativa chirurgickej synovektomie pri refrakternych bolestivych artropatiach a zlyhani predchadzajucej terapie.
Vereb M., Kaliska L.

 

Prestávka (10 min.)

 

12,05 – 13,05
Predsedníctvo: Arpášová M., Takácsová E.

 

Terapia (dĺžkaprednášky max. 15 min.)

 

39. Efektivita tyreoablácie 131I u pacientov s karcinómom štítnej žľazy po úvodnej chirurgickej totálnej tyreoidektómii
Takácsová E., Králik R., Kausitz J.
KNM OÚSA Bratislava

40. Liečiť rádioaktívnym jódom 131I vysokorizikových pacientov s diferencovanými karcinómami štítnej žľazy po príprave Thyrogenom?
Evin D., Poláček H., Režňák I.
KNM UNM a JLF UK v Martine

41. Liečba kostných metastáz karcinómu prostaty pomocou Ra-223 – skúsenosti z klinického skúšania a prvé údaje z praxe
Poláček H., Eliáš B., Kliment J., Režňák I.
KNM UNM a JLF UK v Martine

42. Terapia benígnych ochorení štítnej žľazy pomocou 131 I - NaI.
Arpášová M., Prieložná D.
ONM, I. Interná klinika UNB, nemocnica Staré Mesto, Bratislava

 

Prestávka (10 min.)

 

13,15 – 14,30
Predsedníctvo : Žabková J., Vařecha J.

 

SZP (dĺžka prednášky max. 15 min.)

 

43. Technické úskalia a artefakty scintigrafického obrazu z pohľadu rádiologického asistenta
Vařecha J., Arpášová M., Prieložná D.
ONM, I. Interná klinika UNB, nemocnica Staré Mesto, Bratislava

44. Vyšetrenie nádorov mozgu s 11C – Metionínom
Maťovčík I., Kubáček R., Povinec P.
PET Centrum, BIONT, a.s., Bratislava

45. Diagnostika zápalových ochorení kĺbov Leukoscanom
Hegerová D., Duchajová M., Šenkeriová S.
KNM, OUSA, Bratislava

46. Lokalizácia hyperfunkčného adenómu prištítnych teliesok pomocou 99m Tc-MIBI
Csibová T., Kendi N., Mančušková M., Cseriová S.
KNM, OUSA, Bratislava

47. Scintigrafické vyšetrenie príštitných teliesok z pohľadu radiologického asistenta
Balogová B., Vrábelová J., Lacinová M, Žabková J., Voloch M.
Izotopcentrum, s.r.o., Nitra

48. Úloha radiologického asistenta pri PET/CT vyšetrení s 18F-cholínom
Vrábelová J., Balogová B., Žabková J.
Izotopcentrum, s.r.o., Nitra

 

Obed, vyhodnotenie a záver