Aktuality

Postrehy z XXXVI. Dni radiačnej ochrany

Zverejnené 25.05.2015

Postrehy z XXXVI. Dni radiačnej ochrany

Denisa NIKODEMOVÁ (denisa.nikodemova@szu.sk), garant konferencie, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (FVZ SZU)

98 Bezpečnosť jadrovej energie  
23(61), 2015 č. 3/4  

   Prezentace příspěvků z mezinárodní konference XXXVI. Dni radiačnej ochrany Poprad, 10. – 14. listopadu 2014 (2. část)             Postrehy z XXXVI. Dni radiačnej ochrany Denisa NIKODEMOVÁ (denisa.nikodemova@szu.sk), garant konferencie, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (FVZ SZU) Deskriptory INIS: BIOLOGICAL RADIATION EFFECTS; DOSIMETRY; EMERGENCY PLANS; MEETINGS; NUCLEAR MEDICINE; RADIATION PROTECTION; RADON V dňoch 10.– 14. 11. 2014 sa v Poprade uskutočnila XXXVI. Konferencia Dni radiačnej ochrany, organizovaná spoločným úsilím slovenskej Spoločnosti Nukleárnej Medicíny a Radiačnej Hygieny SLS a České společnosti pro ochranu před zářením. Na konferencii sa zúčastnilo 230 špecialis‑ tov v radiačnej ochrane, ktorí predniesli 64 prednášok a 45 nástenkových príspevkov rozdelených do 8-ich tématických plenárnych sekcií. V rámci konferencie sa uskutočnili 2 diskusné fóra (okrúhle stoly) zamerané na: a) havarijnú pri‑ pravenosť a zapojenie SR a ČR do európskej platformy NERIS a b) prípravu Národného akčného plánu pre riešenie radónovej problematiky a zlepšenie situácie v skríningu radónu v SR. Pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov bola vyhlásená a vyhodnotená súťaž o tri najlep‑ šie vedecké práce. Výberová Komisia po zvážení odbornej úrovne a splnenia súťažných podmienok vybrala troch nominantov, ktorí boli ocenení finančnými príspevkami.
 1. ÚVOD Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiač-nej hygieny Slovenskej lekárskej spoločnosti (člen IRPA – Medzinárodná asociácia rádiologickej ochrany), FVZ SZU a SNUS usporiadali v dňoch 10. až 14. novembra 2014 už XXXVI. konferenciu Dni radiačnej ochrany pod panorámou Vysokých Tatier v hoteli Satel v Poprade. Toto odborné podujatie sa každoročne realizuje v spo-lupráci s Českou společností ochrany před zářením a je obľúbeným fórom pre odbornú diskusiu o aktuálnych problémoch radiačnej ochrany, oboznámenie sa s in-formáciami o nových medzinárodných odporúčaniach, legislatívnych úpravách v oblasti využívania zdrojov ionizujúceho žiarenia a významných zmien vo filozofii ochranných opatrení a zdravotných dôsledkov aplikácie zdrojov žiarenia v rôznych odvetviach výskumu, prie-myslu a výučby.
 V úvode konferencie odzneli príhovory významných predstaviteľov jednotlivých organizátorov konferencie ako aj významného hosťa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) vo Viedni Ing. Miroslava Piňá-ka, PhD., riaditeľa Odboru radiačnej ochrany, monitoro-vania a nakladania s rádioaktívnym odpadom. 2. ROZDELENIE ODBORNÉHO PROGRAMU KONFERENCIE Na konferencii sa zúčastnilo 230 odborníkov, ktorí si sumárne vypočuli 64 prednášok a diskutovali pri 45 posteroch, spolu v nasledujúcich ôsmich tematických celkoch: I. Všeobecné aspekty ochrany pred žiarením a nové trendy v tejto vednej disciplíne (10 prednášok + 4 postery);

Bezpečnosť jadrovej energie 99  
23(61), 2015 č. 3/4  

  II.          Radiačná ochrana pri aplikácii ionizujúceho žia-  priblížila Mgr. Davídková zo SÚJB Praha s uvedením
 renia v medicíne (13 prednášok + 11 posterov); III. Dozimetria a metrológia vonkajšieho a vnútor-ného ožiarenia (13 prednášok + 8 posterov);IV. Regulácia ožiarenia prírodnými zdrojmi ionizu-júceho žiarenia a radónová problematika (7 prednášok + 4  postery);  V. Jadrová energetika a koncepcia vyraďovania jadrovoenergetických zariadení z hľadiska radiačnej ochrany (9 prednášok + 8 posterov); VI. Využitie štandardov radiačnej ochrany v hava-rijnom manažmente (3 prednášky + 6 posterov);  VII. Biologické účinky žiarenia a odhad rizika z ožiarenia (5 prednášok + 4 postery);VIII. Vzdelávanie a tréning v radiačnej ochrane so zohľadnením nových odporúčaní EÚ, ICRP a MAAE (4 prednášky).K diskusným témam: – Problémy ochrany pred žiarením v havarijnej pripra-venosti, – Problematika ochrany zdravia pred účinkami radónu a jeho dcérskych produktov na Slovensku, boli pri-pravené okrúhle stoly, vyznačujúce sa bohatou disku-siou prizvaných odborníkov.  3. POSTREHY Z JEDNOTLIVÝCH SEKCIÍ V úvode konferencie odzneli príhovory významných predstaviteľov jednotlivých organizátorov konferencie ako aj významného hosťa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) vo Viedni Ing. Miroslava Piňá-ka, PhD., riaditeľa Odboru radiačnej ochrany, monitoro-vania a nakladania s rádioaktívnym odpadom. V rámci odborného programu konferencie v skupine prednášok zaradených do Sekcie I Ing. Piňák, PhD. ob-jasnil úlohu IAEA pri formulovaní štandardov radiačnej ochrany, ktoré sú zakotvené v najnovšom dokumen-te IAEA: Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards (IAEA, Vienna 2011) a tvoria základ pre zapracovanie nových poznatkov v ochrane pred žiarením do národných legisla-tívnych úprav. Výsledky epidemiologických štúdií usku-točnených u baníkov uránových baní o súvislostiach rizi-ka vzniku rakoviny pľúc s ožiarením radónu prezentoval RNDr. Tomášek, PhD. zo SÚRO Praha na vzorke 10 000 baníkov, u ktorých sa zistilo 42 prípadov leukémie. Au-tor stanovil prídavné relatívne riziko vzniku leukémie na 3,75 ERR/Sv (Excess Relative Risk/Sievert). Profesio-nálne expozície ionizujúcemu žiareniu pracovníkov v SR zhodnotil RNDr. Böhm, PhD. z ÚVZ SR, ktorý konštato-val, že najvyšší príspevok ku kolektívnej efektívnej dáv-ke predstavuje expozícia zdravotníckych pracovníkov, ktorá vzrástla v posledných rokoch až trojnásobne, najmä kvôli významnému využívaniu IŽ v intervenčnej rádioló-gii a kardiológii. Zapracovanie nových medzinárodných odporúčaní do atómového zákona pripravovaného v ČR
 zmien v novej legislatíve vyplývajúcim z Odporúčania ICRP 103/2007 a Smernice EÚ 2013/59/EURATOM. V Sekcii II, venovanej aplikácii IŽ v medicíne, do-minovali príspevky zamerané na stanovenie radiačnej záťaže pacientov i zdravotníckeho personálu pri rádio-logických procedúrach a zhodnotenie zdravotného rizika vyplývajúceho z tejto expozície. V prehľadnom referáte RNDr. Böhma, PhD. boli stanovené kolektívne efektívne dávky a expozícia obyvateľstva SR z vybraných vyšetre-ní nukleárnej medicíny. Ing. Novák zo SÚRO Praha refe-roval o príprave a význame diagnostických referenčných úrovní pripravených z národných prehľadov populač-ných dávok z 20-ich najvýznamnejších diagnostických vyšetrení v ČR. Získané výsledky porovnal s DRL publi-kovanými v zahraničí. Problematike ožiarenia očných šo-šoviek a aktuálneho zníženia limitu ekvivalentnej dávky očí boli venované dve prednášky: Mgr. Trečková zo SZU poukázala na možnosť prekročenia limitu ekvivalentnej dávky očných šošoviek u pracovníkov vykonávajúcich koronarografiu aj v prípade, že celotelové dávky nedosa-hujú limitné hodnoty. Ing. Čemusová zo SÚRO zhodno-tila vzťah medzi dosiaľ používanými veličinami pre hod-notenie dávkového ekvivalentu očných šošoviek Hp(10) a Hp(0,07) a novo zavádzanou veličinou Hp(3). Priekop-nícka práca Mgr. Bárdyovej z TU v Trnave popisuje ra-diačnú záťaž pacientov pri vyšetreniach neinvazívnou CT angiografiou a diskutuje možnosť výpočtu potenciálneho rizika vzniku rakoviny pľúc na vzorke 1 078 pacientov zaradených do štúdie. Autori Ing. Fülöp, CSc. zo SZU a Ing. Hudzietzová z ČVUT Praha diskutovali expozíciu extremít zdravotníckych pracovníkov pri vybraných vy-šetreniach v nukleárnej medicíne. Vypočuli sme si 9 pred-nášok zameraných na problematiku zabezpečenia kvality v radiačnej onkológii. Ing. Hanušová z ČVUT Praha za-ujala svojim príspevkom k analýze výpočtu optimálnej distribúcie dávok pri využití IMRT techniky ožarovania pacientov. RNDr. Kontrišová, PhD. z OÚSA Bratislava popísala význam a spôsob zohľadnenia zmeny polohy nádoru pľúc v dôsledku dýchania pri rádioterapii. Prí-spevky Mgr. Kapuciánovej zo SÚRO, Mgr. Trošanovej, PhD. zo SZU a Vtelenskej zo SÚRO hodnotia výsledky nezávislých dozimetrických auditov a kontroly kvality pre rôzne ožarovacie zariadenia na oddeleniach radiačnej onkológie v ČR a SR. V Sekcii III odzneli prednášky popisujúce dozimet-rické vlastnosti rôznych typov dozimetrov, spôsoby ka-librácie dozimetrických systémov a výpočtové metódy pre analýzu spektier zo vzoriek životného prostredia, neutrónových a fotónových polí žiarenia. Zaujal prí-spevok prof. Ing. Čecháka, CSc. z FJFI ČVUT v Praha zaoberajúci sa zhodnotením osobnej dozimetrie s apli-káciou OSL detektorov pri rádiologických vyšetreniach kde sa ožaruje zväzkom žiarenia nízkych energií fotónov a v prípadoch, keď žiarenie dopadá pod uhlom väčším ako 50°. Dagmar Kyselová z Ústavu jaderné fyziky AV

100 Bezpečnosť jadrovej energie  
23(61), 2015 č. 3/4  


   ČR prezentovala výsledky meraní dávok žiarenia na pa-lubách lietadiel pomocou modifikovaného detektora LIULIN a metódy verifikovania získaných výsledkov po-mocou nových postupov kalibrácie detektora. Výsledky monitorovania úrovne rádioaktivity v rôznych vzorkách životného prostredia získané v rôznych lokalitách SR v období 2004–2013 a výpočet úväzku efektívnej dávky rôznych vekových kategórií obyvateľov SR z ingescie sledovaných rádionuklidov prezentovala Ing. Ďurecová, PhD. z RÚVZ Banská Bystrica. Prednášky Sekcie IV boli významne obohatené úvod-nou prezentáciou Ing. Navrátilovej Rovenskej z IAEA Vienna, ktorá načrtla perspektívu hodnotenia expozície radónu v pobytových priestoroch vo svetle najnovších publikácií a to Handbook of Indoor Radon (WHO), IAEA Safety Requirements (BSS) a Usmernenie IAEA o ochrane populácie pred expozíciou radónu a iných prírodných zdrojov v pobytových priestoroch (2014). Vo svojom príspevku zdôraznila nutnosť vytvorenia ná-rodných akčných plánov pre skríning radónovej situácie v pobytových priestoroch a reguláciu veľkosti ožiarenia populácie v zmysle nových medzinárodných odporúčaní. Prednášky z FMFI UK pod vedením doc. RNDr. Holého, CSc. prispeli k rozšíreniu poznatkov pri hodnotení efek-tívnej dávky populácie z ožiarenia prírodnými zdrojmi, pri štúdiu koncentrácií radónu a thorónu v pobytových priestoroch v rôznych lokalitách a hodnotení radónového rizika z využívania termálnych prameňov v krajinách V4. Vzájomnú interakciu radónu a fajčenia z hľadiska nárastu rizika vzniku rakoviny pľúc prezentoval RNDr. R. Böhm, PhD. z FMFI UK, ktorý vo svojej štúdii stanovil koefi-cient korelácie medzi uvedenými expozíciami a možnosť využitia pripraveného modelu pre presné stanovenie rizi-ka vzniku rakoviny pľúc pri rôznych fajčiarskych návy-koch. RNDr. Thomas, CSc. zo SÚRO vyzdvihol význam stanovenia rýchlosti výmeny vzduchu pre výpočet prí-spevku inhalačných dávok z vonkajšieho ovzdušia. V rámci prednášok Sekcie V dominovali témy s problematikou rádioaktívneho odpadu (Ing. Strážovec, JAVYS, a.s.), s procesom uvoľňovania dekontaminova-ných kovových častí (Mgr. Mudra, ÚJV Řež) a atmo-sferickou disperziou rádioaktívnych látok do životné-ho prostredia (Ing. Kuča, SÚRO). Problémy radiačnej ochrany pri odstavovaní jadrovoenergetických zariadení prezentoval Ing. Svitek, JAVYS, a.s. a Mgr. Slaninka z VUJE, a.s. Trnava. Problematika prípravy štandardov radiačnej ochrany v havarijnom manažmente bola diskutovaná v Sekcii VI. Referenčné úrovne pre havarijné situácie prevzaté z ma-teriálov ICRP a IAEA a upravené pomocou výpočtového kódu ESTE predstavil Ing. Matzner zo SÚJB. Mgr. Ko-váčik, PhD., MicroStep – MIS, informoval o využití mo-delu disperzie žiarenia pre simuláciu a predpoveď plošnej kontaminácie rôznymi rádionuklidmi v rôznych nadmor-ských výškach v reálnom čase. Mgr. Ďúranová, VUJE, a.s. analyzovala európsku platformu na prípravu, tech-
   nickú podporu a profesionálnu činnosť v oblasti ochrany pred žiarením pri nukleárnych a rádiologických havári-ách a ozrejmila najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté v európskom projekte NERIS. O implementácii operač-ných úrovní intervencie (OIL) do praxe havarijnej pripra-venosti v ČR referovala Mgr. Marešová zo SÚRO Praha. Výsledky rádiobiologického výskumu boli prezen-tované v Sekcii VII. Ing. M. Davídková, CSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR prezentovala výsledky poškodenia DNA v dôsledku ožiarenia vysokoenergetickými protón-mi a žiarením o vysokom LPE. Cieľom príspevku bola analýza poškodenia DNA v závislosti od kvality žiare-nia a stanovenie faktorov, ktoré vplývajú na rozsah tohto poškodenia. Ďalšie štúdie uskutočnené na pracovisku Ústavu jaderné fyziky AV ČR pre ozrejmenie účinkov protónového žiarenia na normálne a nádorové tkanivo diskutovala Bc. Vachelová. Ing. Ploc, PhD. referoval o výsledkoch dozimetrických meraní zmiešaných polí žiarenia simulujúcich sekundárne častice vznikajúce pri interakcii kozmického žiarenie s terčíkovými materiálmi a ľudským telom. K tomuto účelu využili polovodičový detektor Timepix exponovaný protónovým terapeutic-kým zväzkom SÚJV Dubna, vo vysokoenergetických referenčných poliach CERN a zväzkoch ťažkých iónov v Japonsku. MUDr. Müller, SÚRO Praha zhodnotil pro-fesionálne ochorenia uránových baníkoch v ČR v rokoch 2002–2013. V tomto období sa potenciálne ochorenie v dôsledku ožiarenia predpokladalo až v 80 prípadoch, pričom vo väčšine sledovaných išlo predovšetkým o ma-lígny tumor pľúc alebo malígny melanóm kože. Rozhod-nutie o profesionálnom ochorení sa riadi metodickým pokynom MZ ČR z roku 1998. Záverečná Sekcia VIII, venovaná systémom výchovy pracovníkov v radiačnej ochrane, osvete dotknutých sku-pín obyvateľstva a projektom modernizácie výchovy od-borných kádrov je významnou súčasťou k zviditeľneniu potrieb vednej oblasti – radiačná ochrana. V tejto sekcii prof. Ing. Slugeň, DrSc., FEI STU Bratislava oboznámil prítomných s činnosťou Európskej akadémie pre vyraďo-vanie JEZ pri výchove expertov v tejto špecializovanej oblasti. Súčasťou výchovy sú praktické skúsenosti zís-kané v laboratórnych cvičeniach a priamo v priestoroch EBO Bohumice, ktoré organizuje Ústav jadrového inži-nierstva STU v Bratislave. Ing. Průša, PhD. z ČVUT Pra-ha prezentoval projekt modernizácie praktickej výchovy študentov jadrového inžinierstva na Katedre jadrovej fy-ziky ČVUT Praha. Mgr. Ďúranová, VUJE a.s. vyzdvihla význam vzdelávania „stakeholderov“ v procese výchovy a tréningu v oblasti radiačnej ochrany a kultúry bezpeč-nosti pre účely zlepšenia havarijnej pripravenosti v jed-notlivých krajinách EÚ. Experti v radónovej problematike z SR a ČR prítomní na Konferencii sa zišli 13. 11. na diskusii k efektívnejšie-mu uplatňovaniu nových poznatkov a závažných zmien v hodnotení zdravotného rizika z expozície radónu, kto-ré sú zakotvené v novej Smernici EU pre ochranu pred

Bezpečnosť jadrovej energie 101  
23(61), 2015 č. 3/4  


   žiarením (2014) a v Základných štandardoch Radiačnej Ochrany MAAE. Diskutovali potrebu vytvorenia funkč-ného Národného Akčného plánu ochrany pred radónom, ako aj využitie novelizácie stavebného zákona v SR pre účinnejšiu akceptáciu požiadavok na ochranu stavieb pred nepriaznivými účinkami zvýšených koncentrácií ra-dónu v pobytových priestoroch. V porovnaní so situáciou v ČR pri usmerňovaní ožiarenia radónom, je v čo naj-kratšom čase nevyhnutné zabezpečiť kvalitatívne vyššiu ochranu obyvateľov pred expozíciami radónu v pobyto-vých a pracovných priestoroch aj v SR. Náplňou druhého diskusného fóra bolo zaradenie slo-venských a českých vedeckých inštitúcií do európskeho projektu NERIS a CONCERT za účelom harmonizácie havarijnej pripravenosti pre prípad jadrovej havárie, ale-bo mimoriadnych radiačných udalostí. 4. PRÍNOS KONFERENCIE PRE PRAX Konferencia XXXVI. Dni radiačnej ochrany s ohľa-dom na rôznorodosť jednotlivých tematických príspev-
   kov bola dôkazom šírky problémov, ktoré radiačná ochra-na – vedecká disciplína spájajúca vedeckú, filozofickú, etickú, technologickú a zákonodarnú komunitu musí zabezpečovať. Spoločným cieľom je dosiahnuť vysokú úroveň bezpečnosti pri využívaní zdrojov žiarenia a pri ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami ožiarenia. Veľký počet prítomných účastníkov, ako aj množstvo kvalitných prednášok a posterov dokumentuje rýchly nárast aplikácie ionizujúceho žiarenia v medicíne, nové poznatky pri využívaní prírodného žiarenia a globálne problémy spojené s využívaním jadrovej energie a vyra-ďovaním JEZ z prevádzkyÚčastníci konferencie hodno-tili priebeh podujatia kladne a potvrdili potrebu prípravy a organizovania pravidelných Dní radiačnej ochrany aj v budúcnosti. Príspevky konferencie v plnom znení je možné nájsť na web stránke: www.dro2014.sk. Zborník abstraktov v anglickom jazyku je vydaný organizátormi pod ISBN 978–80–89384–08–2, 133 strán. (Pozn. red.: Vybrané příspěvky z konference naleznete také v BJE 1–2/2015.)