Aktuality

Lekárska fyzika na prahu 21. storočia 2: Aplikácie fyziky v medicíne

Zverejnené 14.05.2015

Lekárska fyzika na prahu 21. storočia 2: Aplikácie fyziky v medicíne
10. septembra 2015 na LF UK v Bratislave

I. informácia Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ústav klinickej fyziky SZU a OÚSA, Bratislava, SR Slovenská spoločnosť lekárskej fyziky a biofyziky SLS Slovenská spoločnosť pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve SLS Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov usporiadajú 10.  septembra 2015  priestoroch LF UK v Bratislave  2.   ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou  LEKÁRSKA FYZIKA A BIOFYZIKA NA ZA ČIATKU 21. STOROČIA 2: APLIKÁCIE FYZIKY V MEDICÍNE Konferencia je súčasťou riešenia grantových projektov KEGA 020UK-4/2014 Inovácia obsahu, foriem a metód praktických cvi čení z biofyziky a lekárskej biofyziky pre štúdium medicíny a biomedicínskej fyziky a VEGA 1/0727/14 Kardiorenálne súvislosti srdcového zlyhávania a ktrickáelečinnosť srdcaTematické zameranie konferencie: ·       Moderné aplikácie fyziky v medicíne  ·       Výu čba biofyziky a lekárskej biofyziky, e-learning  ·       Využitie výpo čtovej techniky v medicíne, telemedicína  ·       Lekárska informatika a lekárska štatistika  ·       Biologické signály – registrácia, detekcia, spracovanie, využitie  ·       Moderné zobrazovacie a diagnostické metódy  ·       Rádioaktivita a ionizujúce žiarenie v medicíne  ·       Neionizujúce žiarenie v medicíne  ·       Pokroky v biomedicínskom inžinierstve  ·       Nanotechnológie v medicíne  ·       Ekobiofyzika  ·       Varia  

Ú časť na  konferencii  bude ohodnotená kreditmi  za aktívnu  účasť aj  pasívnu  účasť podľa  platných
predpisov.  Z  konferencie bude  vydaný  recenzovaný zborník  abstraktov  a  recenzovaný   zborník

 plnotextových prác. Vybrané práce bude možné publikovať v časopisoch Bratislavské lekárske listyLékař a technika alebo Cardiology Letters (podľa zamerania práce a po úspešnom recenznom konaní). Uprednostňujú sa originálne vedecké výsledky. Prihlášku na aktívnu účasť na konferencii spolu s abstraktom treba zaslať najneskôr do 25. 5. 2015. Bližšie informácie o konferencii (kontakt, prihláška, vzor abstraktu, vzor plnotextovej práce, konferečný poplatok a spôsob platby, termíny, program) sú od 24. 4. 2015 na adrese Kontakt: doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc. ÚLFBFIaTM LF UK Sasinkova 2 813 72 Bratislava telefón: +421 2 59357 533 e-mail: conf2015.lfbf@gmail.com