Aktuality

Tlačová aktualita EANM

Zverejnené 25.02.2015

Tlačová aktualita EANM

Rakovina prostaty : Nové rádiofarmaká zlepšujú prežívanie pacientov s kostnými metastázami

(Viedeň, 20. Januára, 2015) Pokročilé štádium rakoviny prostaty často vedie ku kostným metastázam, ktoré majú za následok bolesť, zlomeniny, invaliditu a zároveň sú spojené so zlou prognózou. Nedávno sa dosiahol značný pokrok, ktorý môže zlepšiť situáciu pacientov, vysvetľuje Prof. Markus Luster (expert EANM):“Rádium-223-dichlorid je prvý cielený liek na kosti, ktorý nielen zmierňuje symptómy, ale aj predlžuje život pacientom. Výsledky štúdií nás utvrdzujú vo viere, že je to sľubná cesta v liečbe kostných metastáz spojených s rakovinou prostaty a potenciálne aj s inými typmi nádorov.“

Pri ťažkých prípadoch rakoviny prostaty sa používa hormonálna terapia na zníženie hladiny testosterónu, práve na ktorom je karcinóm prostaty do značnej miery závislý. Avšak pri mnohých hormonálne rezistentných pacientoch táto terapia nie je účinná. U viac než 90 % takýchto pacientov sa vyvinú kostné metastázy, často sprevádzané značnou bolesťou, invaliditou a všeobecne zníženou kvalitou života. Títo pacienti majú zlú prognózu, pretože pri tomto type rakoviny sú práve kostné lézie a ich komplikácie hlavnou príčinou invalidity a ohrozenia života.

Precízne cielený útok

„Donedávna terapia zameraná na kostné metastázy mala iba jediný účinok, zmierňovať bolesť. V súčasnosti sa situácia zmenila: nové rádiofarmakum rádium-223-dichlorid (Xofigo ©) preukázalo v porovnaní s placebom popri zmierneniu bolesti a oddialení kostných komplikácii aj schopnosť predĺžiť prežívanie“ hovorí Prof. Luster (EANM). Toto je hlavným výsledkom medzinárodnej randomizovanej kontrolovanej štúdie, ktorá zahŕňala 921 pacientov z viac ako 100 liečebných centier v rámci 19 krajín.1 Štúdia bola financovaná farmaceutickými spoločnosťami Algeta a Bayer HealthCare. Pacienti vybraní pre štúdiu mali pokročilú rakovinu prostaty s kostnými metastázami, avšak boli bez viscerálnych metastáz (pacienti s metastázami lymfatických uzlín boli vylúčení). Na viac, vybraní pacienti boli rezistentní voči chirurgickej a hormonálnej terapii a neužívali chemoterapiu (často používaný docetaxel), pretože im to nedovoľoval ich celkový zdravotný stav, alebo odmietli tento typ liečby. Keďže približne 20-40 % pacientov s týmto typom rakoviny prostaty nikdy z rôznych dôvodov neužíva chemoterapiu, táto štúdia poukazuje aj na ich nenaplnenú potrebu liečby, ktorá nie je uspokojená súčasnými terapeutickými možnosťami. Dve tretiny pacientov dostávalo injekciu rádia-223 každé 4 týždne v celkovom množstve 6 injekcií. Použitá dávka rádioaktívneho lieku (podaná aktivita) bola počítaná na základe hmotnosti pacienta (50 kBq na kilogram telesnej hmotnosti). Zvyšná tretina pacientov dostávala placebo. Všetci pacienti dostávali najlepší štandard zdravotnej starostlivosti a boli sledovaní 3 roky po prvej injekcii.

Rádium-223 je rádionuklid emitujúci α častice - žiarenie s krátkym dosahom. V ľudskom tele sa rádium správa ako vápnik prirodzene sa vyskytujúci v kostiach. Vďaka tomu sa rádium-223 akumuluje predovšetkým v miestach vzniku nového kostného tkaniva – v mieste kostných metastáz. Alfa častice s vysokou energiou ničia rakovinové bunky a pomáhajú kontrolovať pridružené symptómy. Hlavnou výhodou rádia-223 oproti iným rádiofarmakám je krátky dosah jeho časticového žiarenia – približne 0,1 mm, vďaka čomu nepoškodzuje okolité zdravé tkanivo a neovplyvňuje kostnú dreň. Preto sú aj výrazne redukované jeho nežiaduce účinky.

 

Predĺženie očakávanej dĺžky života

Prof. Luster sumarizuje výsledky nasledovne:“ Ukázalo sa, že očakávaná dĺžka života liečených pacientov s rádiom-223 bola v priemere o 3,6 mesiaca dlhšia oproti skupine s placebom, doba prežívania bola 14,9 mesiaca oproti 11,3 mesiaca. Na viac, liek oddialil čas, kedy pacienti začali trpieť fraktúrami kostí a bolesťou.“

Presvedčivé výsledky štúdie viedli Európsku liekovú agentúru (EMA) ako aj Americký úrad pre lieky a potraviny (FDA) k registrácii lieku s obsahom rádia-223 Xofigo©, ktorý je v súčasnosti dostupný na liečbu vybraných pacientov s karcinómom prostaty (pacienti musia spĺňať presne definované podmienky). „V súčasnosti prebiehajú nové štúdie u pacientov s predominantne kostnými metastázami a hormonálne refrakternou rakovinou prostaty, ktoré skúmajú kombináciu rádia-223 s inými liekmi, ako napríklad abirateron acetát. Okrem toho sa skúma aj účinok rádia-223 na kostné metastázy iných tumorov napr. pri rakovine prsníka.“ Hovorí Prof. Luster.

(1 Parker C. et al. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med. 2013 Jul 18;369(3):213-23. (Funded by Algeta and Bayer HealthCare Pharmaceuticals; ALSYMPCA ClinicalTrials.gov number, NCT00699751.).

      

 

 

 

Pre ďalšie informácie z EANM prosím navštívte  https://www.facebook.com/officialEANM.

Animovaný úvod do nukleárnej medicíny môžete nájsť na stránke www.whatisnuclearmedicine.com

 

Press contact:

impressum health & science communication
Robin Jeganathan
Haus der Seefahrt, Hohe Brücke 1
20459 Hamburg, Germany
Email: jeganathan@impressum.de
Tel: +49 (0)40 –31 78 64 10
Fax: +49 (0)40 –31 78 64 64

 

 

 

Preklad z originálu: PharmDr. Roman Staník, PhD.