Aktuality

ZMENA TERMÍNU !!! III. Fórum verejného zdravotníctva, 15. 10. 2014 v kongresovej sále MZ SR, Limbová 2, v Bratislave, www.szu.sk

Zverejnené 05.08.2014

ZMENA TERMÍNU !!! III. Fórum verejného zdravotníctva, 15. 10. 2014 v kongresovej sále MZ SR, Limbová 2, v Bratislave, www.szu.sk

Dobrý deň,

 

dovoľte mi, aby som Vás pozvala na III. Fórum verejného zdravotníctva, ktoré už po tretí krát organizuje Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity pod záštitou ministerky zdravotníctva SR JUDr. Zuzany Zvolenskej a rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. Konferencia je zameraná na tému: Zdravie pri práci.

Konferencia sa bude konať dňa 15. 10. 2014 v kongresovej sále MZ SR, Limbová 2, v Bratislave.

Prosíme Vás, aby ste sa v prípade účasti registrovali najneskôr do 25. 9. 2014.

Z Vašej účasti sa budeme úprimne tešiť.

Prosím, pošlite túto informáciu aj ďalším kolegom, ktorí majú o účasť záujem.

 

S úctou

 

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.

dekan Fakulty verejného zdravotníctva

    Slovenská zdravotnícka univerzita

III. Fórum verejného zdravotníctva             15. 10. 2014

 

Záväzná prihláška k účasti

 

Meno:

.................................................................................................................................

 

Priezvisko: .................................................................................................................................

 

Pracovisko:

.................................................................................................................................

 

Adresa:

.................................................................................................................................

 

E-mail:

.................................................................................................................................

 

  1. Tel.: ..........................................              Reg. číslo SLK: ..........................................

Ďalšia komunikácia bude len e-mailom, preto je e-mailová adresa nutná!                                              

 

Prihlasujem sa k účasti:          - aktívnej:                    prezentácia

poster  

   - pasívnej

 

Názov prezentácie:

.................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

 

Autori: .................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Prihlášku k pasívnej účasti zašlite do 25. 9. 2014 e-mailom na adresu: denisa.richterova@szu.sk

 

 

III. Fórum verejného zdravotníctva             15. 10. 2014

 

Pokyny pre autorov príspevkov do recenzovaného zborníka

 

 

Akceptovaný je abstrakt v slovenskom jazyku odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman veľkosť 12, riadkovanie 1,5, max. 5 strán formátu A4 vrátane zoznamu bibliografickej literatúry (max. 10). Formátovanie strany: ľavý okraj 3 cm, ostatné 2,5 cm

 

Hlavička:

Názov práce: Písmo Times New Roman, veľkosť 12 (Bold), Riadkovanie: 1,5,

Autori: priezvisko a iniciálka mena, bez titulov,  meno prednášajúceho autora podčiarknuť,

Pracovisko: uviesť pracoviská všetkých autorov bez skratiek, označiť ich  1,2,3,

Times New Roman CE, veľkosť 12 (autori i pracovisko).

 

Text:

Písmo: Times New Roman CE, veľkosť 12

Riadkovanie: 1,5

 

Štruktúra textu pôvodnej vedeckej práce:

Úvod

Cieľ práce

Súbor a metodika

Výsledky

Diskusia

Záver

Kľúčové slová (5 slov)

Zoznam bibliografických odkazov (max.10)

Kontaktná adresa (vrátane e-mailovej) prvého autora

 

Príspevok teoretického charakteru:

Úvod

Vlastný text

Záver

Kľúčové slová (5 slov)

Zoznam bibliografických odkazov (max.10)

Kontaktná adresa (vrátane e-mailovej) prvého autora

 

 

 

 

Prihlášku k aktívnej účasti i s abstraktom zašlite do 2.9.2014 e-mailom na adresu: denisa.richterova@szu.sk

 

 

Organizátori si vyhradzujú právo určiť spôsob prezentácie (prednáška/poster).