Aktuality

„Lekárska fyzika a biofyzika na Slovensku“ II. ročník seminára

Zverejnené 25.10.2013

„Lekárska fyzika a biofyzika na Slovensku“ II. ročník seminára

ktorý sa uskutoční v stredu 13. novembra 2013 o 1400 hod. v zasadačke Onkologického ústavu sv. Alžbety na Heydukovej 10 v Bratislave.

časť na seminári je ohodnotená nasledovným počtom kreditov:

pasívna účasť: 1 kredit/hod.

aktívna účasť: +10 kreditov prvý autor alebo +5 kreditov ostatní autori.

Poplatok je 4,- Euro pre členov SSLFB SLS, 6,- Euro pre nečlenov SSLFB SLS. Nepracujúci dôchodcovia a študenti po predložení indexu alebo ISIC majú vstup voľný. Platí sa v hotovosti 15 minút pred začiatkom seminára s vystavením príjmového dokladu.Prosím potvrďte svoju záväznú pasívnu účasť do pondelka 4. novembra 2013, najlepšie na e-mailovú adresu:

 

Program II. ročníka seminára

„Lekárska fyzika a biofyzika na Slovensku“

 

14.00 – 14.20  Otvorenie seminára – RNDr. Gabriel Králik, PhD.

 

14.20 – 14.40

Výsledky prvej fázy výskumu predstáv o vybraných základných fyzikálnych javoch  u študentov všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave.

PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny. LF UK, Bratislava

 

14.40 – 15.00

Elektromagnetické biosignály a elektromagnetické žiarenie v elektronickej výučbe lekárskej biofyziky - pedagogický projekt v druhej polovici riešenia.

Doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny. LF UK, Bratislava

 

15.00 – 15.20

Detekcia aktivity vápnikovej ATPázy metódou absorpčnej spektroskopie.

Mgr. Marcela Morvová

Oddelenie biomedicínskej fyziky, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Bratislava

 

15.20 – 15.40

Oxidy železa v ľudskom mozgu.

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.1, Ing. Mária Čaplovičová, CSc.2, MUDr., RNDr. Vladimír Šišovský, PhD.3, prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.4,5, prof. Ing. Roman Boča, DrSc.6, prof. MUDr. Ján Jakubovský, DrSc.7

1Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, LF, UK, Bratislava, 2Katedra ložiskovej geológie, PF UK, Bratislava, 3Ústav patologickej anatómie, LF UK, Bratislava, 4Katedra jadrovej fyziky, FEI STU, Bratislava, 5Ústav anorganickej chémie, AV ČR, Husinec-Rěz, 6Oddelenie anorganickej chémie, FCHPT STU, Bratislava, 7Ústav histológie a embryológie, LF UK, Bratislava

 

15.40 – 16.00

Pricípy a perspektívy využitia dual – source CT.

Mgr. Jozef Grežďo, PhD.

OKRF, OÚSA, Bratislava

 

16.00 – 16.20 prestávka

 

16.20 – 16.40

Postradiačný glaukóm po stereotaktickej rádiochirurgii malígneho melanómu uvey a možnosti liečby prostaglandínmi.

Doc. MUDr. Alena Furdová, PhD. MPH

Klinika oftalmológie LF UK a UN, Bratislava

 

16.40 – 17.00

Hodnotenie efektívnosti stereotaktickej rádiochirurgie na skupine pacientov s malígnym uveálnym melanómom.

Bc. Katarína Macková1, Adriána Furdová2, RNDr. Kristína Kontrišová3, RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.1, Doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH2

1Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Bratislava, 2Klinika oftalmológie LF UK a UN, Bratislava, 3Ústav klinickej fyziky SZU a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

 

17.00 – 17.20

Porovnanie plánu ožiarenia choroidálneho melanómu v štádiu T1 pri stereotaktickej rádiochirurgii a pri protónovej terapii.

Doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH1, prof. RNDr. Ján Ružička, DrSc.2, Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.3, RNDr. Gabriel Králik, PhD.3, MUDr. Martin Chorváth3

1Klinika oftalmológie LF UK a UN, Bratislava, 2Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Bratislava, 3Klinika stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA a VŠZASP, Bratislava

 

17.20 – 17.40

Interdisciplinárny výskum v oblasti biofotoniky v Medzinárodnom Laserovom Centre v Bratislave.

Doc. Alžbeta Marček Chorvátová, PhD.

Medzinárodné Laserové Centrum, Bratislava

 

17.40 – 17.50  Záver seminára – RNDr. Gabriel Králik, PhD.

 

18.00 – 18.30  Plenárna schôdza SSLFB

 

Upozornenie: V časovom rozpise prednášok je zohľadnená 5-minútová diskusia.

 

Organizačný výbor seminára:

Ing. Anna  Križanová, PhD., OÚSA

RNDr. Jana Pavelková, CSc., ÚMFG SAV

doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc., ULFBFITM LF UK