Aktuality

„Lekárska fyzika a biofyzika na Slovensku“

Zverejnené 12.10.2012

„Lekárska fyzika a biofyzika na Slovensku“

seminár, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 15. novembra 2012 o 1400 hod. v zasadačke Onkologického ústavu sv. Alžbety na Heydukovej 10 v Bratislave.

Program seminára

„Lekárska fyzika a biofyzika na Slovensku“

14.00 – 14.20 Otvorenie seminára – RNDr. Gabriel Králik, PhD

14.20 – 14.40

Súčasný vývoj nukleárnej medicíny a jej potenciálny vplyv na zdravotnú starostlivosť.

RNDr. Soňa Kováčová, CSc.

KNM OÚSA Bratislava

14.40 – 15.00

Zabezpečenie kvality v rádioterapii.

RNDr. Gabriel Králik, PhD

OÚSA Bratislava

15.00 – 15.20

In vivo protónová a fosforová spektroskópia magnetickej rezonancie skúmaná v mozgu potkana. Animálne modely.

RNDr. Svatava Kašparová, PhD

STU Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav analytickej chémie, Oddelenie NMR a HS. Radlinského 9., Bratislava

15.20 – 15.40

Rádiobiologické modelovanie účinkov stereorádioterapie pri použití LQ versus LQ-L modelu.

doc. RNDr. Pavol Matula, CSc., RNDr. Ján Končík, RNDr. Martin Jasenčak

VOÚ a.s. Košice

15.40 – 16.00 prestávka

16.00 – 16.20

Zameranie biofyzikálneho výskumu na ÚMFG SAV.

RNDr. Jana Pavelková, CSc.

Oddelenie pre výskum svalových buniek, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

16.20 – 16.40

Biofyzikálne metódy používané vo výskume srdcových svalových buniek.

RNDr. Ivan Zahradník, CSc.

Oddelenie pre výskum svalových buniek, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

16.40 – 17.00

Modelová interpretácia povrchových prejavov kardio-elektrického poľa.

RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava

17.00 – 17.20

Elektrická aktivita predsiení srdca zobrazená na povrchových mapách.

Doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny. LF UK Bratislava

17.20 – 17.40

Intracelulárny vápnik a chronické ochorenie obličiek.

RNDr. Ingrid Lajdová, PhD

Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU

17.40 – 17.50 Záver saminára

18.00 – 18.30 Plenárna schôdza SSLFB

Upozornenie:

V časovom rozpise prednášok je zohľadnená 5-minútová diskusia.

Organizačný výbor seminára:

Ing. Anna Križanová, PhD., OÚSA

RNDr. Jana Pavelková, CSc., ÚMFG SAV

doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc., ULFBFITM LF UK

Účasť na seminári je ohodnotená nasledovným počtom kreditov:

pasívna účasť: 1 kredit/hod.

aktívna účasť: +10 kreditov prvý autor alebo +5 kreditov ostatní autori.

Poplatok je 6 Eur na osobu. Platí sa v hotovosti 15 minút pred začiatkom seminára s vystavením príjmového dokladu. Študenti po predložení indexu alebo ISIC majú vstup voľný.

Prosím potvrďte svoju záväznú pasívnu účasť do pondelka 5. novembra 2012, najlepšie na e-mailovú adresu: jana.pavelkova@savba.sk, alebo telefonicky alebo SMS na číslo: 0903 846 895.