Aktuality

Program XXII. Dní nukleárner medicíny

Zverejnené 10.10.2022

Program XXII. Dní nukleárner medicíny

Streda 23. 11. 2022

12:00 Registrácia
13:30 Slávnostné zahájenie XXII. NDNM

# 1. Blok prednášok 14:00 - 16:15

Fyzika, radiačná ochrana a výpočtová technika v NM
Predsedníctvo:
Nikodemová D., Šalát D.

1. Aktuálne možnosti uplatnenia základných princípov radiačnej ochrany pre znižovanie radiačnej záťaže pracovníkov a pacientov v nukleárnej medicíne – 15 min.
Nikodemová D.1, Šalát D.2, Böhm K.3, Zubáková A.3 / 1Radiačná hygiena, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2 Ústav radiačnej ochrany s.r.o., 3Odbor radiačnej ochrany, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

2. Dozimetria pacientov 177Lu – Plánovanie terapie z pohľadu fyzika – 15 min.
Nemček P. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

3. Prehľad veľkostí efektívnych dávok pacientov z CT vyšetrení vykonaných v Nitrianskom kraji za rok 2019 – 15 min.
Ševčík P., Trebichalský V., Černáková S. / Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Oddelenie radiačnej ochrany

4. Radiační ochrana osob pečujících o pacienta po radionuklidove terapii Lu-177 v domácím prostředí – 15 min.
Hudzietzova J.1, Fülöp M.2, Vondrák A.3, Nemček P.3, Sabol J.4 / 1FBMI ČVUT v Praze, 2ABRS sro., 3IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra, 4Policejní akademie ČR, Praha

5. Osobný monitor na kontrolu ožiarenia ruky pri manipulácii s rádiofarmakom značeným Lu-177 – 15 min.
Fülöp M.1, Hudzietzová J.2, Gomola I.3, Vondrák A.4, Nemček P.4, Benkovský I.5 / 1ABRS sro., 2FBMI ČVUT v Praze, 3SZU Bratislava, 4IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra, 5Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, UK v Bratislava

6. Prvé skúsenosti s využitím rádiobiologickej analýzy pracovníkov pre hodnotenie rizika z ožiarenia – 15 min.
Šalát D.1, Nikodemová D.2, Guľašová I.1 / 1Ústav radiačnej ochrany s.r.o., 2Radiačná hygiena, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

7. Umelá inteligencia a zobrazovacie metódy – 15 min.
Kubinyi J. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

8. Pohled na současné komplikace veličin v radiační ochraně – 15 min.
Sabol J.1, Fülöp M.2, Hudzietzová J.3, Vondrák A.4 / 1Policejní akademie ČR, Praha, 2ABRS sro., 3FBMI ČVUT v Praze, 4IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

Diskusia

Prestávka 15 minút

# 2. Blok prednášok 16:30 - 18:00

Lymfoscintigrafia, lymfedém
Predsedníctvo:
Kubinyi J.,Vinarčíková Mikšíková I.

9. Význam lymfoscintigrafie v angiológii – 15 min.
Džupina A., Džupina A Jr., Džupinová M. / ALIAN s.r.o. Bardejov

10. Lymfedém a lymfoscintigrafia – 15 min.
Vinarčíková Mikšíková I., Dubovanová P. / Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Banská Bystrica

11. Lymfoscintigrafické vyšetrenie povrchového a hlbokého lymfatického systému horných a dolných končatín v kazuistikách – 15 min.
Vinarčíková Mikšíková I., Kurrayová V. / Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Banská Bystrica

12. Lymfoscintigrafie – 15 min.
Knotková V. / ÚNM 1. LF UK a VFN Praha

13. Význam štandardizácie a kvantifikácie u lymfoscintigrafie – 15 min.
Kubinyi J. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

Diskusia

19:00 Plenárna schôdza SSNMaRH

14. Klinické audity v nukleární medicíně – 20 min.
Pašková Z. / M.G.P., spol. s r.o., Zlín

Štvrtok 24. 11. 2022

# 3. Blok prednášok 08:30 - 09:45

PET/CT v onkológii a pri zápaloch, teranostika
Predsedníctvo:
Kaliská L., Havel M.

15. Rebound fenomen thymu v obraze FDG PET/CT u pacientov po ukončení onkologickej liečby – 15 min.
Kaliská L., Spurný M. / Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Banská Bystrica

16. Raritný PET/CT nález v malej panve u pac. s karcinómom pľúc – kazuistika – 15 min.
Raneta O., Tomišková Z., Cseriová S., Perhačová S. / Klinika nukleárnej medicíny OÚSA Bratislava

17. FDG PET/CT u kardiovaskulárních zánětů – 15 min.
Zogala D. / Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN

18. Hodnocení mnohočetného myelomu na PET/CT – 15 min.
Havel M. / Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava

19. Teranostické perspektívy nukleárnej medicíny v starostlivosti o metastatický karcinóm prostaty - súčasnosť verzus budúcnosť – 15 min.
Poláček H.1, Evin D.1, Dušenka R.2, Kliment J.2 / 1Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK Martin, 2Urologická klinika UNM a JLF UK

Diskusia

Prestávka 15 minút

# 4. Blok prednášok 10:00 – 11:30

NM Endokriológia
Predsedníctvo:
Tóthová V., Koranda P.

20. Raritná detekcia mnohopočetných hnedých nádorov na 99mTc-MIBI-SPECT/CT u pacientov s nediagnostikovanou primárnou hyperparatyreózou: kazuistiky – 15 min.
Tóthová V.1, Tomková D.1, Wagnerová H.2 / 1Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice, 2I. interná klinika UNLP Košice

21. Diagnostika tumorov nadobličiek – 15 min.
Onderišin T. / Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice

22. 4D CT přištíných tělísek – 15 min.
Černý V. / VFN v Praze

23. Falošne pozitívne nálezy u scintigrafie prištítnych teliesok s 99mTc MIBI – kazuistiky – 15 min.
Paschetta C., Kubinyi J., / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

24. Detekce hyperfunkční parathyroidální tkáně – 18F-cholin PET/CT při negativním nebo neprukazném komplexním 99mTc/99mTc-MIBI SPECT/CT – 15 min.
Quinn L., Koranda P., JenčoM., Klačánek J. / KNM FN a LF UP v Olomouci

Diskusia

Obed

Prestávka 15 minút

# 5. Blok prednášok 13:30 - 15:10

NM Thyreológia, terapia radiojódom
Predsedníctvo:
Vlček P., Poláček H.

25. Karcinomy štítné žlázy - indikace k léčbě radiojodem, strategie sledování – 20 min.
Vlček P. / Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol

26. Primum non nocere v tyreoidálnej onkológii – 15 min.
Podoba J. / Klinika endokrinológie LF SZU a OÚSA

27. Manažment pacientov s benígnym ochorením štítnej žľazy liečených rádioaktívnym jódom – 15 min.
Takácsová E., Pura M., Bartovic M, Mináriková A. / Klinika nukleárnej medicíny OÚSA Bratislava

28. Naše 11-ročné skúsenosti s terapiou rádiojódom – 15 min.
Kuglová I., Cápová V., Fedáková A., Polčová I., Marinová B., Kiselová-Bileková B., Lepej J., Marin I. / Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice

29. Trendy v starostlivosti o pacientov s karcinómom štítnej žľazy na Klinike nukleárnej medicíny v Martine od roku 2016 – 15 min.
Poláček H. / Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK Martin

Prestávka 15 minút

# 6. Blok prednášok 15:25 - 17:30

NET, ca prostaty – dg., RLT, PRRT
Predsedníctvo:
Kiňová S., Vondrák A.

30. Diagnosis and Therapy of NET – 60 min.
Virgolini I. / Department of Nuclear Medicine Medical University of Innsbruck Anichstrasse, Innsbruck, Austria

31. Karcinoidový syndróm – 20 min.
Kiňová S. / I. interná klinika LF UK a UNB, Staré mesto-Bratislava

32. PET SSR nad rámec GEP-NET – 15 min.
Zogala D. / Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN

33. Naše skúsenosti s rádioligandovou terapiou pri mCRPC – 15 min.
Vondrák A. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

34. Vedľajšie účinky po PRRT so 177Lu-DOTA-TATE – naše skúsenosti – 15 min.
Pintér T., Vondrák A. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

Diskusia

19:00 Spoločenský večer

Piatok 25. 11. 2022

# 7. Blok prednášok 09:00 - 10:45

Varia
Predsedníctvo:
Kubeš J., Pročka V.

35. Diagnostika chronickej epikondylitídy pomocou trojfázovej scintigrafie skeletu na KNM UNM a JLF UK – 15 min.
Fukasová A.1, Poláček H.1, Matušková Z.2, Evin D.1, Klongová D.1, Fabšík M.1 / 1Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK Martin, 2Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM Martin

36. PET/CT - vybrané kazuistiky z klinickej praxe – 15 min.
Pročka V. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

37. Využití PET CT s F cholinem k dose-painting protonové radioterapii na při radikální léčbě karcinomu prostaty s primární pozitivitou mízních uzlin – 15 min.
Kubeš J. / Proton Therapy Center Czech

38. Indikácie malignít vhodných pre protónovú rádioterapiu, možnosti liečby slovenských pacientov – 15 min.
Pásztorová A., Kubeš J. / Proton Therapy Center Praha

39. Celkové prežívanie pacientov s osteoblastickými kostnými metastázami kastračne rezistentného karcinómu prostaty liečených Ra-223 dichloridom v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave – 15 min.
Takácsová E., Waczulíková I., Bartovic M., Mináriková A. / Klinika nukleárnej medicíny OÚSA Bratislava

40. Prínos 68Ga-PSMA PET/CT pri CaP z pohľadu urológa – 15 min.
Sokol R. / Privátna Urologická Ambulancia, s.r.o., Trenčín

Diskusia

Prestávka 15 minút

# 8. Blok prednášok 11:00 - 12:30

Ošetrovateľská starostlivosť, technologické postupy NM vyšetrení
Predsedníctvo:
Žabková J., Kopčan P.

41. Potenciálne komplikácie pri PRRT liečbe - hyperkaliémia– 10 min.
Baková S., Baranková Z., Fabulcová G. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

42. Vyšetrenie prištítnych teliesok na INMM z pohľadu rádiologického technika – 10 min.
Kindja T., Verbický P. / Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice 

43. Diagnostika transthyretínovej amyloidózy pomocou scintigrafie myokardu – 10 min.
Paveleková P., Gocníková M. / Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Banská Bystrica 

44. Využitie PET/CT pri nádoroch ženských pohlavných orgánov – 10 min.
Pariľáková L., Mičenec P. / Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Banská Bystrica 

45. Vyšetrenie pasáže GITom pri diabetickej gastroparéze – 10 min.
Lacinová M., Kopčan P. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

46. Porovnanie metód pri lokalizácia hyperprodukujúceho prištítneho telieska pomocou 99mTc MIBI a 18F-cholínu – 10 min.
Vrábelová J., Balogová B. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

47. Rádiofarmakum 68Ga PSMA-11 – 10 min.
Sýkorová M., Šlosiarová K. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

Diskusia

Zakončenie NDNM