Aktuality

Nekrológ na prof. RNDr. Jána Chrapana, DrSc. (21.09.1936 – 23.07.2016)

Zverejnené 11.08.2016

Nekrológ na prof. RNDr. Jána Chrapana, DrSc. (21.09.1936 – 23.07.2016)

Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny a Slovenská nukleárna spoločnosť so zármutkom oznamujú, že dňa 23.7.2016 nás navždy opustil Prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. -významný slovenský jadrový fyzik, rádioekológ a vysokoškolský pedagóg.

Prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor fyzika tuhých látok (1959). Po absolutóriu nastúpil na Katedru fyziky Strojníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Od roku 1962 pracoval na Prírodovedeckej fakulte UK (od r. 1980 Matematicko-fyzikálna fakulta UK)v Bratislave.Stál pri zrode Katedry jadrovej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte (dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky)UK v Bratislave. Na tejto katedre pôsobil pedagogicky, vedecky a organizátorsky23 rokov (1962 -1984). Na KJF založil a viedol Oddelenie rádioaktívneho datovania. V rokoch 1984 – 1998 pôsobil na Katedre fyziky Vojenskej akadémie SNP v Liptovskom Mikuláši(v rokoch 1991 -1994 ako vedúci katedry v hodnosti plukovníka), kde vytvoril pracovisko fyziky nízkych rádioaktivít. Od r. 1998 do r. 2002 pôsobil na Fakulte ekológie a enviromentalistiky TU Zvolen so sídlom v Banskej Štiavnici. V rokoch 1999-2000 bol dekanom tejto fakulty a pripravil podmienky pre pedagogickú a vedeckú činnosť pre rozvoj aplikácií jadrovej fyziky na tejto fakulte. V r. 2003 sa vrátil na Vojenskú akadémiu, kde na katedre časti strojov a vojenských zariadení pracoval na problematike mechanických zmien vlastností ocelí pod dlhodobým účinkom ionizujúceho žiarenia.

Prof.Chrapan sa vo vedeckej oblasti venoval hlavne fyzike nízkych rádioaktivít, vývoju metód rádioaktívneho datovania, enviromentálnym aplikáciám rádioizotopov, účinkom žiarenia na materiály a dejinám fyziky. K jeho najdôležitejším vedeckým výsledkom patrí : rozpracovanie a zavedenie metódy detekcie rádiouhlíka (1965), odvodenie a experimentálne overenie vzťahov na výpočet polohy a veľkosti maximálneho presýtenia v difúznych hmlových komorách (1968), určenie podstatných jadrovo-fyzikálnych charakteristík rádiokalcia (1970), navrhnutie metódy datovania rádiokalciom (1975) a predpovedanie klastrového rozpadu jadier (1972).

Od roku 1995 sa Prof. Chrapan zúčastnil na príprave projektu Cyklotrónového centra SR v oblasti využitia urýchľovačových technológií v rezorte obrany. Jeho myšlienka vybudovať prvé mimobratislavské pracovisko Cyklotrónového centra SR sa realizovala v r. 2002v podobe nového oddelenia nukleárnej medicíny v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku so zabudovaním koincidenčnej gamakamery (SPECT/CT) pre účely diagnostiky, najmä kardiovaskulárnych ale aj onkologických a neurologických chorôb aj s pomocou pozitrónových žiaričov.

Prof. Chrapan bol zakladateľom a vydavateľom aperiodika slovenských prírodovedcov a technikov “Myšlienky a fakty”, autorom a spoluautorom viacerých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt a prekladateľom nikoľkých odborných kníh z ruštiny do slovenčiny. Významne sa podieľal na redakcii a vydaní knihy Atómy na Slovensku (2006). Je spoluautorom viac ako 150 vedeckých prác publikovaných v zborníkoch a časopisoch.

Mimoriadne záslužná je rozsiahla činnosť prof. Chrapana pri organizovaní vedeckých konferencií a seminárov - škola fyziky nízkych aktivít (1965–84), seminár Aplikovaná fyzika(1984-94), celoštátne semináre z dejín fyziky(1984-93), medzinárodné konferencie Mikulášske dni (1993-96) a Banskoštiavnické dni (1999–­2001).

Prof. Chrapan bol členom Európskej fyzikálnej spoločnoati a Európskej nukleárnej spoločnosti.  V SNUS bol zakladateľom a čestným predsedom odbornej skupiny Rádioenviromentalistika. Za činnosť v tejto organizácii bol ocenený Čestným diplomom SNUS. V roku 2010 mu bola udelená cena ZSVTS Propagátor vedy a techniky za významné výsledky v oblasti vedy a techniky.

Pán profesor, ďakujeme za Vašu obetavú prácu, za významný príspevok k rozvoji pedagogickej a vedeckej činnosti v oblasti jadrovej fyziky na Slovensku, za mnohých študentov, ktorých ste vychovali pre tento odbor a za podporu aplikačného rozvoja jadra v zdravotníctve. Česť Vašej pamiatke,.

3. augusta 2016                                                                                                                                                   Spolupracovníci a priatelia z CC SR

Ing. Erzsébet Füri

Doc.RNDr. Karol Holý, CSc.

Prof. RNDr. Ján Ružička, DrSc.